WYDANIE ONLINE

Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora w związku z prowadzeniem w szkole kontroli zarządczej nie jest uniwersalny. Ustawa o finansach publicznych obarcza go odpowiedzialnością za prowadzenie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a jednocześnie to właśnie w jego kompetencjach jest ostateczna decyzja, w jaki sposób kontrola ta będzie w praktyce realizowana. Jednak ani ustawa o finansach, ani standardy kontroli zarządczej nie wskazują szczegółowo obowiązków wykonywanych przez dyrektora osobiście. Sprawdzamy, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły w zakresie kontroli zarządczej, z czyjej pomocy może korzystać i jakie konsekwencje poniesie za jej niewłaściwe prowadzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zbieranie opłat od rodziców przez sekretariat szkoły za dostęp do e‑dziennika i przesyłanie zebranych pieniędzy firmie udostępniającej go jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zakończył w terminie, czyli 31 maja bieżącego roku, staż na stopień nauczyciela mianowanego. W świetle obowiązujących przepisów w ciągu 30 dni powinien dostarczyć dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Co powinien zrobić dyrektor, jeśli nauczyciel nie dopełnił tego obowiązku i sprawozdanie złożył 9 listopada? Przepisy jednoznacznie nie określają, jak dalej ma przebiegać procedura awansu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien zachować się dyrektor wobec nauczyciela gimnazjum, który na swoim profilu na Facebooku komentuje zdjęcia, używając wulgaryzmów, bądź zamieszcza zdjęcia z wulgarnymi napisami, pozwala sobie na linkowanie zdjęć uczniowskich itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń klasy VI z zaburzeniami lękowymi nie realizuje obowiązku szkolnego. W klasie V był objęty nauczaniem indywidualnym z uwagi na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły (zaburzenia depresyjno-lękowe, fobia szkolna). W tym roku nie jest już objęty nauczaniem indywidualnym, czyli powinien uczęszczać na zajęcia. Niestety już w połowie września rozpoczęły się problemy z frekwencją. Matka ustaliła ponowny kontakt z lekarzem psychiatrą, ale termin wizyty jest dosyć odległy. Wszelkie rozmowy z rodzicami na temat postępowania wychowawczego wobec syna nie przynoszą efektów. Chłopiec nie chce uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych. Czy w tej sytuacji należy zastosować procedurę administracyjną realizacji obowiązku szkolnego w przypadku przekroczenia 50% nieusprawiedliwionej obecności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach 10 godzin zajęć indywidualnych z dzieckiem głęboko upośledzonym można zaproponować jego rodzicom: 6 godzin oligofrenopedagogiem, godzinę z logopedą, godzinę z psychologiem 2 godziny rehabilitacji??

czytaj więcej »

Pytanie:  W szkole muzycznej I stopnia wydział oświaty urzędu miasta nie zapewnia środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne. Uczeń, który kończy zajęcia ogólnokształcące o godz. 14.00 i następnie przebywa na terenie budynku (najczęściej przebywa na korytarzu), oczekując na lekcję indywidualną nauki gry na instrumencie do godz. 17.00, nie ma zapewnionej opieki nauczyciela. Czy przerwa między godz. 14.00 a 17.00 jest traktowana jako przerwa w zajęciach?

czytaj więcej »

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Ustawa wprowadza ponadto: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć dodatkowych), zakaz proponowania szkołom jakichkolwiek korzyści przy wyborze podręczników, korzystniejsze dla rodziców zasady organizacji zajęć świetlicowych w szkołach oraz doprecyzowanie zasad przekazywania zadań oświatowych przez samorząd.

czytaj więcej »

Do końca 2014 roku będzie trwałą kampania „Bez nienawiści" (No Hate Speech) zainaugurowana przez Radę Europy. Głównym adresatem kampanii jest młodzież, ale akcja skierowana jest też do szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt zmienia zakres karalności za przestępstwa rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich.

czytaj więcej »

Pytanie: Kobieta udzieliła swojej matce, czyli babce dzieci, pełnomocnictwa do sprawowania opieki nad swoimi małoletnimi córkami, w tym do kontaktowania się z przedstawicielami szkół, do wyrażania zgody na badania lekarskie i podejmowanie decyzji w sprawie leczenia. Pełnomocnictwo ma formę upoważnienia z notarialnym potwierdzeniem podpisu. Czy na podstawie takiego upoważnienia babka ma prawo złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla swojej wnuczki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z akcjami protestacyjnymi organizowanymi przez związki zawodowe dyrektor szkoły ma prawo nie wyrazić zgody na wywieszenie na budynku szkoły flag związkowych i transparentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nowym wicedyrektorem zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Zespół szkół powstał z chwilą utworzenia gimnazjum. Przez cały czas w placówce obowiązywał jeden statut aż do 2010 roku, kiedy to poprzedni dyrektor oprócz statutu zespołu szkół wprowadził statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. W  zespole nigdy nie było podziału na odrębne rady pedagogiczne ani rady rodziców. Czy w takiej sytuacji muszą funkcjonować trzy statuty.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za I semestr należy informować wcześniej rodziców, na przykład na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym? Czy takie informacje przekazuje się tylko przed klasyfikacją roczną?

czytaj więcej »

Zbliżają się święta, a wraz z nimi prezenty ‑ także ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kto i na jaki prezent może liczyć zależy od zapisów regulaminu ZFŚS w szkole. Są jednak 3 zasady przyznawania świadczeń świątecznych, które dyrektor szkoły musi stosować, niezależnie od zapisów regulaminu.

czytaj więcej »

W latach 2014–2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014–2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

czytaj więcej »

Od nowego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego chce uruchomić Portal pracy dla nauczycieli – internetową giełdę pracy. Ma on ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i nauczycielami poszukującymi zatrudnienia.

czytaj więcej »

Celem wprowadzenia dodatkowej ochrony dla nauczycieli była próba ograniczenia coraz częstszych słownych i czynnych napaści, do jakich dochodziło w szkołach, także podczas zajęć lekcyjnych. Jednak zarówno dyrektorzy szkół, jaki nauczyciele nie zawsze umieją skorzystać z przysługujących im praw w razie napaści i agresji w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Sprawdzamy, jak przepisy prawa powinny być realizowane w praktyce.

czytaj więcej »

wiper-pixel