WYDANIE ONLINE

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może okazać się konieczne gdy do szkoły lub przedszkola uczęszczają dzieci i uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W takim przypadku w szkołach ogólnodostępnych wymaga to zgody organu prowadzącego. Natomiast w placówkach integracyjnych i specjalnych jest to obowiązek dyrektora.

czytaj więcej »

Najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie z obecnych 1.680 zł wzrośnie do 1.750 zł. Rząd 10 czerwca 20143 r. przyjął propozycję resortu pracy w tej sprawie.

czytaj więcej »

Zmiana w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych, jaka obowiązuje od 16 lipca wprowadza skróconą normę czasu pracy – do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu bez konieczności przedstawiania orzeczenia lekarskiego o celowości  stosowania skróconych norm czasu pracy

czytaj więcej »

Obecnie nieobecność w pracy w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu, trwająca nieprzerwanie dłużej niż rok oznacza konieczność jego powtórzenia. Nowe zapisy do Karty Nauczyciela miały to zmienić, jednak projekt nowelizacji został odrzucony przez sejmowe komisje. Nie przekreśla to jednak szansy na zmianę niekorzystnych zapisów.

czytaj więcej »

Nadużycia, do jakich dochodziło przy ustalaniu pensum nauczycieli specjalistów przez niektóre organy prowadzące, doprowadziło do złożenia w Sejmie projektunowelizacji Karty Nauczyciela, który ustalił je na poziomie 20 godzin tygodniowo. Zaproponowane zmiany zostały wprawdzie odrzucone przez komisje sejmowe, ale ostateczna decyzja należy jeszcze do Sejmu.

czytaj więcej »

W przypadku urodzenia wieloraczków dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde dziecko pozostające pod osobistą opieką osoby uprawnionej do zasiłku.

czytaj więcej »

W 2015 roku absolwenci liceów będą zdawać maturę już według nowej formuły. W tym roku maturzyści po raz ostatni zdawali egzamin maturalny z języka polskiego według dotychczasowych zasad.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może wydawać zarówno decyzje administracyjne, jak i kierownicze. Decyzje administracyjne są przejawem woli dyrektora jako organu administracyjnego. W ten sposób rozstrzyga w sprawach, do których ma kompetencje. Przy tym dyrektor powinien pamiętać, że w decyzji powinna być wymieniona podstawa prawna.

czytaj więcej »

Pełne świadczenie urlopowe wynosi w tym roku blisko 1.100 zł. Gdy jednak nauczyciel pracował na ułamki etatów lub był zatrudniony na krótkotrwałe umowy – należy wyliczyć je proporcjonalnie. Aby nie popełnić błędu w obliczeniach i zaokrąglaniu kwot do wypłaty warto skorzystać z gotowych wyliczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może korzystać z podręcznika i ćwiczeń, których nie ma w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie sierpnia szkoła ponadgimnazjalna organizuje obóz kondycyjno‑sprawnościowy dla młodzieży (wiek uczestników 16–17 lat) przypominający poligon wojskowy. Na zakończenie obozu uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody. Czy należy dokonać zgłoszenia takiego obozu do kuratorium? W szkole jest realizowany własny program wojskowy i policyjny.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała opinię o uczniu klasy III szkoły podstawowej ze specjalistycznej poradni psychychologiczno‑pedagogicznej (poradnia niepubliczna, ale wpisana do ewidencji), w której wątpliwości budzą następujące sformułowania:1.„Silny komponent genetyczny dysleksji w rodzinie”;2.„Obserwacja psychopedagogiczna, dane z wywiadu oraz wyniki prób diagnostyczno‑klinicznych stosowanych w terapii korekcyjno‑kompensacyjnej wskazują na specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji rozwojowej o łagodnym, nienasilonym przebiegu” i „Problemy (ucznia) mają charakter specyficznych trudności szkolnych typu dyslektycznego (deficyt pamięci fonologicznej, trudności w dekodowaniu, problemy funkcji wykonawczych)”3.„Zalecenia: udział w zajęciach korekcyjno‑kompensacyjnych realizujących indywidualny program wspomagania funkcji słuchowych, sekwencyjnej pamięci słuchowej oraz świadomości fonologicznej we wszystkich modułach, trening dekodowania słów i pseudosłów”.4.„Zalecenia do egzaminu: Wydłużenie czasu pracy”.W związku z tym zespół nauczycieli postawił pytania:Czy zasadne jest stwierdzanie takich dysfunkcji już u ucznia klasy III szkoły podstawowej?Czy w opinii dla trzecioklasisty szkoły podstawowej można umieszczać zalecenia dotyczące egzaminów?Czy taki zakres zaleceń jest możliwy do realizacji przez szkołę publiczną?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w szkole od 1 września 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. Od stycznia do sierpnia 2013 roku nie pracował. Za ww. okres nabył prawo do urlopu – łącznie za 8 miesięcy, czyli 45 dni urlopu. W czasie ferii zimowych w 2014 roku wykorzystał 14 dni urlopu. Zostało mu więc 31 dni urlopu, za które należy wypłacić ekwiwalent. Czy wykorzystany urlop w roku bieżącym należy zaliczyć na poczet urlopu za 2013 czy za 2014 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy opiniowaniu przez radę pedagogiczną przedłużenie kadencji dyrektorowi głosowanie jest tajne czy jawne? Jak jest podstawa prawna regulująca formę głosowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może założyć profil na Facebooku? Jeśli tak, to jakie należy podjąć działania, aby było to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy liceum niepubliczne na prawach publicznego ma obowiązek w takim samym stopniu jak szkoły publiczne zajmować się ewaluacją wewnętrzną, współpracą z partnerami szkoły lub dbaniem o losy absolwentów szkoły? Czy są jakieś obszary ewaluacji, które w pełni nie są obowiązkowe dla szkół niepublicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam do wykorzystania 7 dni urlopu uzupełniającego za 2013 r. W tej chwili chciałbym wykorzystać 2 dni a później pozostałą część. Organ prowadzący stwierdził, że może udzielić mu urlopu, ale w wysokości 4 dni, tzn. piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Czy ma prawo w ten sposób postąpić i na jakiej podstawie prawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły od kilku tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim, zastępuje go kierownik internatu, który pracuje w godzinach popołudniowych. Czy kierownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna zorganizowania zastępstw za nauczyciela doradcę metodycznego powołanego przez miejscowego kuratora oświaty do zespołu oceniającego (odwołanie od oceny innego nauczyciela)? Nauczyciel doradca metodyczny jest zatrudniony w placówce doskonalenia nauczycieli (odrębna umowa o pracę). Jednocześnie pracuje w szkole (organ prowadzący ten sam dla szkoły i ODN), w której ma zajęcia dydaktyczne w dniu posiedzenia komisji i w związku z tym muszą być zorganizowane zastępstwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do obowiązku szkoły należy odprowadzanie do domu ucznia niepełnosprawnego (upośledzenie w stopniu umiarkowanym)? Uczeń jest w klasie III gimnazjum, do domu ma około kilometra, a rodzice najczęściej po niego nie przychodzą. Wraca więc sam – najczęściej jeździ rowerem. Podczas powrotu ze szkoły zdarzają się różne incydenty – chłopiec twierdzi, że mu dokuczają inni uczniowie. Czy szkoła powinna mu zapewnić opiekę podczas powrotu ze szkoły?  Jak zaradzić tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego nie posiada własnego mienia, lecz dysponuje jedynie mieniem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Czy dyrektor szkoły, który ma upoważnienie do dokonywania w imieniu organu prowadzącego czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu mieniem szkoły może zbywać środki trwałe (likwidacja lub przekazanie składnika majątku szkoły)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel będący przewodniczącym międzyzakładowej organizacji związkowej jest na zwolnieniu lekarskim. Czy w czasie zwolnienia lekarskiego może brać udział w posiedzeniach zarządu związku i odpowiadać na pisma od pracodawców? Na zwolnieniu lekarskim zaznaczone jest: chory może chodzić. Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia ze związku zawodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Woźna zatrudniona w szkole podstawowej przebywała na urlopie bezpłatnym do 30 czerwca 2014 r. na podstawie art. 174 ustawy z 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy). W tym czasie w innej szkole wykonuje pracę pomocy nauczyciela. Od 1 lipca wraca do swojej podstawowej szkoły, której miała udzielony urlop bezpłatny. Jak udzielić jej urlopu wypoczynkowego? Czy wracając do pierwotnej szkoły, może wykorzystać urlop z tej drugiej szkoły? Czy powinna dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wrócić do pierwotnej szkoły, ale wtedy ile będzie miała urlopu w pierwotnej szkole, czy może iść od razu na urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas spotkania z radą rodziców został podniesiony temat bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły podstawowej. Przewodniczący rady stwierdził, że pracownicy szkoły powinni parkować poza obrębem szkoły, zaś parking powinien zostać udostępniony rodzicom. W ten sposób uniknie się sytuacji niebezpiecznych i korkowania wjazdu  na teren szkoły. Czy dyrektor ma obowiązek zapewnić rodzicom możliwość parkowania pojazdów przy dowożeniu i odbiorze dzieci?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który skończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2014 r. chce złożyć wniosek o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Czy w związku z tym, że od 1 września nie będzie zatrudniony w żadnej innej placówce, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2014?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie powinien mieć kwalifikacje pedagog szkolny zatrudniony w szkole podstawowej? Czy może to być magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym?

czytaj więcej »

wiper-pixel