WYDANIE ONLINE

Gromadzenie i odnotowywanie informacji o realizacji obowiązku szkolnego to jedno z zadań dyrektora szkoły podlegających kontroli kuratorium oświaty. Jakakolwiek nieprawidłowość może skutkować nie tylko konsekwencjami służbowymi, ale także, co gorsze, przyczynić się do zaniedbania dziecka. Wielość form realizacji wymienionych obowiązków i duża liczba osób odpowiedzialnych za zgłaszanie danych sprawiają, że zadanie to staje się coraz trudniejsze do wykonania.

czytaj więcej »

Nauczycielka ma prawo do przerwy na karmienie tak samo jak każda inna pracownica zatrudniona w ramach stosunku pracy. Ale czas tej przerwy należy odliczać nie od pensum, tylko od ogólnego czasu pracy, czyli w przypadku pełnego etatu – od 40 godzin. Od dyrektora wymaga to prawidłowego rozkładu czasu pracy karmiącej kobiety – tak by mogła skorzystać z tego uprawnienia.

czytaj więcej »

26 września 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Od tej pory możliwe stało się organizowanie olimpiad dla gimnazjalistów.

czytaj więcej »

Do 19 października samorządy mogą składać wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

czytaj więcej »

Dyrektor każdej szkoły może zwrócić się do Agencji Rynku Rolnego o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję. Nie ma to żadnego związku z programem „Owoce w szkole”.

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej zwrócili się w połowie września do wychowawcy z zapytaniem o możliwość indywidualnego toku nauki dla ich dziecka. Według opinii z przedszkola i poradni syn jest wybitnie zdolny. Czy jest możliwe udzielenie takiej zgody na początku nauki?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wyraził zgodę na indywidualny program nauki ucznia klasy II gimnazjum uzdolnionego sportowo. Chłopiec ma jednak duże trudności z opanowaniem matematyki. Czy w indywidualnym programie nauki można mu w zakresie matematyki obniżyć wymagania?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka nie wpisała ani tematu lekcji do dziennika, ani frekwencji uczniów na zajęciach. Nie złożyła też podpisu w dzienniku papierowym. Czy można za te godziny nie przyznać jej wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielce, która przebywa na urlopie wychowawczym, należą się świadczenia z ZFŚŚ, jeśli podejmie pracę w okresie tego urlopu w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze godzin?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jeden z nauczycieli systematycznie nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole podczas pełnienia dyżurów, a konkretnie zakazu rozmów w tym czasie przez telefon komórkowy. Upomniany, stwierdził, że nie wiedział o takim ustaleniu.Czy dyrektor szkoły powinien poprosić każdego z pracowników o pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem dyżurów, czy wystarczy, że jest odpowiedni zapis w protokole rady pedagogicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w naszej szkole na stanowisku reedukatora, czyli jako nauczyciel, oraz na stanowisku sekretarza szkoły, czyli niepedagogicznym. Z racji tego, że jest nauczycielem, pobiera dodatek stażowy. Czy przysługuje mu także taki dodatek na stanowisku administracyjnym?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy pracownik szkoły, konkretnie nauczycielka historii, może pełnić funkcję wiceprzewodniczącej rady rodziców tejże szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku trzeciego roku stażu na stopień nauczyciela mianowanego, we wrześniu, nauczyciel obronił pracę magisterską i tym samym uzyskał wyższy poziom wykształcenia. Czy dyrektor musi mu w związku z tym wydać nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile okienek nauczyciel może mieć w tygodniu pracy? Czy nauczyciel zatrudniony na ½ etatu i pracujący cztery dni w tygodniu może mieć codziennie jedno okienko?

czytaj więcej »

Pytanie: Od tego roku część lekcji w-f w naszej szkole odbywa się na basenie. Czy rodzice uczniów biorących udział w tych lekcjach powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że w przypadku ich dziecka nie ma co do tego przeciwwskazań, czy wystarczy zgoda rodziców?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel prowadzi nauczanie indywidualne w domu ucznia, gdzie musi dojeżdżać samochodem. Kto ustala wysokość stawki za 1 km? Dyrektor, czy organ prowadzący szkołę? Czy można zmniejszyć stawkę określoną w rozporządzeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo zgłosił chęć przejścia na emeryturę w trakcie roku szkolnego. Czy może on wcześniej niż przed zakończeniem roku szkolnego rozwiązać umowę o pracę i otrzymać z tego tytułu odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile minut trwa godzina karciana realizowana przez specjalistów szkolnych, np. psychologa, pedagoga lub logopedę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego. Okazało się, że w tym samym czasie, kiedy przebywał na urlopie w jednej szkole, świadczył pracę w drugiej szkole. Czy jest to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto przyznaje ekwiwalent na zakup odzieży roboczej nauczycielowi wychowania fizycznego, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zakupiła program komputerowy stymulujący funkcje percepcyjne dzieci, który chciałaby wykorzystać na grupowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Czy jest możliwe wgranie tego programu do 5 stanowisk komputerowych? Maksymalnie tyle dzieci uczestniczy jednorazowo w zajęciach.

czytaj więcej »

wiper-pixel