WYDANIE ONLINE

Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga skoordynowania podejmowanych działań z celami i zadaniami statutowymi szkoły. Ich efektywność zależy przede wszystkim od tego, czy dyrektor, nauczyciele i specjaliści będą działać adekwatnie do potrzeb dzieci i młodzieży. Ułatwieniem w skutecznym organizowaniu pomocy będzie racjonalne jej planowanie oraz działanie zgodnie z harmonogramem prac.

czytaj więcej »

Nie będzie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Takich zmian oczekiwali posłowie PO, którzy pytali o możliwość powrotu do sytuacji, gdy rok szkolny kończył się mniej więcej tydzień wcześniej niż obecnie.

czytaj więcej »

Już wkrótce niezgodne z Konstytucją przepisy o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów zostaną usunięte z obiegu. Taki cel ma skierowany do konsultacji społecznych 22 lipca 2014 roku projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

W Sejmie trwają prace nad przepisami przewidującymi wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Od lipca 2014 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która gwarantuje bezpłatne podręczniki dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W następnych latach zmiany obejmą także kolejne klasy oraz gimnazja. Samorządy wyposażające swoje placówki w materiały edukacyjne otrzymają dotację celową, z której będą musiały się rozliczyć przy użyciu oficjalnych formularzy.

czytaj więcej »

Komisje sejmowe zajęły się także innym projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Dotyczy on możliwości zakończenia stażu w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich w wymiarze przekraczającym rok. Ten pomysł także został odrzucony przez komisje, co nie przekreśla jednak możliwości dokończenia stażu przez awansujących rodziców.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela regulujący pensum nauczycielispecjalistów na poziomie 20 godzin tygodniowo ponad rok temu został złożony w Sejmie. Dnia 10 lipca 2014 r. komisje sejmowe zagłosowały przeciw proponowanej zmianie przepisów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

czytaj więcej »

W latach 2014 – 2020 szkoły będą miały możliwość skorzystać ze środków unijnych na wyposażenie pracowni przyrodniczych. Warunkiem jest jednak zaplanowanie przez samorządy odpowiednich środków z puli unijnej na edukację w swoim regionie.

czytaj więcej »

Do 19 września można zgłaszać kandydatury do Konkursu Nauczyciela Roku 2014. Zgłoszenia mogą dokonać dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, a także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Swoją kandydaturę można też zgłosić samemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona na zastępstwo na czas określony od maja do końca roku szkolnego. Od września będzie ponownie zatrudniona. Czy zaświadczenie o niekaralności z maja wystarczy, czy też należy przedłożyć aktualne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który ukończył studia magisterskie z historii oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w nauczaniu indywidualnym: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, funkcjonowanie w środowisku z  uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym w gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu odbył się konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Wygrał go nauczyciel dyplomowany nie pracujący w tej szkole. Przed powierzeniem stanowiska musi zostać zatrudniony przez obecnego dyrektora. Jako nauczyciel z kwalifikacjami do danego przedmiotu, mógłby być zatrudniony jedynie na 0,5 etatu.1. Czy obecny dyrektor zatrudnia go jako nauczyciela, czy już jako dyrektora na cały etat?2. Czy nowego dyrektora można zatrudnić na umowę na czas określony?3. Czy można przenieść nauczyciela - dyrektora zgodnie z art 18 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien odbyć szkolenie do dokonania analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Od I klasy szkoły podstawowej obowiązuje drugi język jako zajęcia dodatkowe obowiązkowe. Jak postąpić z uczniem, który nie realizował takich zajęć w poprzedniej szkole, a został przyjęty do klasy V?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w szkole (np. sprzątaczka, konserwator, referent) należy w umowie o pracę określić liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, który zajmuje się sprawami płacowymi w szkole można powierzyć prowadzenie kasy? Podczas kontroli uznano to za nieprawidłowość, jednak nie podano podstawy prawnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wysłany w delegację w rozliczeniu przedkłada oświadczenie o zagubieniu biletów. Czy taka sytuacja może się powtarzać? Czy na tej podstawie należy wypłacić koszty delegacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może nauczycielowi, który ma prawo do urlopu wychowawczego i złożył wniosek o obniżenie wymiaru etatu do 1/2 w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. przedłużyć ten okres do 31 sierpnia 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem dyrektorem policealnej szkoły dla dorosłych – niepublicznej z uprawnieniami dla szkół publicznych. Jaki akt prawny reguluje status książki kontroli zewnętrznej w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wynająć zarobkowo mieszkanie w bloku? Czy jest to działalność gospodarcza?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy religia jest przedmiotem dodatkowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w gimnazjum w klasie, która liczy 16 chłopców i 10 dziewcząt, można utworzyć klasę sportową tylko dla chłopców? Mieliby oni 10 godzin zajęć z gry w piłkę nożną. Organ prowadzący wyraził zgodę na utworzenie takiej klasy. Nauczyciel prowadzący napisał innowację pedagogiczną, którą zatwierdziło kuratorium oświaty. Jak ten fakt zgłosić do SIO i uzyskać wagę na klasę sportową tylko na chłopców?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nowy dyrektor szkoły musi ponownie zatwierdzić wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole np. regulamin pracy, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli etc.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka data jest poprawna na zaświadczeniu opiekuna dziecka, ucznia, studenta niepełnosprawnego (zaświadczenie MI-I/2002): 31 sierpień czy 30 wrzesień?

czytaj więcej »

Po otrzymaniu pozwu nauczyciela, dyrektor ma szansę na niego odpowiedzieć i jeszcze przed rozprawą przesłać swoje stanowisko do sądu. Warto skorzystać z tej możliwości, bo już na wstępnym etapie dyrektor ma szansę przekonać sąd do zasadności podjętej wobec nauczyciela decyzji kadrowej. Zapoznanie się z zarzutami nauczyciela może także przekonać dyrektora do zawarcia ugody, a to z kolei oszczędność czasu i pieniędzy .

czytaj więcej »

Nauczyciel, który spełni wszystkie warunki i przedłoży niezbędne dokumenty, ma roszczenie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, którego może dochodzić nawet przed sądem. Niespełnienie zaś choćby jednego z kryteriów lub uchybienia formalne w dokumentacji uprawniają dyrektora do wydania decyzji odmownej. Od niej także służy odwołanie, dlatego przed jej podjęciem warto sprawdzić zasadność takiego rozstrzygnięcia.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących zasad przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej. Nowe przepisy zawierają dodatkowe regulacje odnoszące się do kwestii, które wcześniej nie były uregulowane przepisami prawa oświatowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel