WYDANIE ONLINE

Skuteczność ewaluacji wewnętrznej będzie zapewniona jedynie wtedy, gdy wszyscy nauczyciele poznają cele i zadania, którym służy, a dyrektor szkoły w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawi płynące z niej wnioski. Właściwie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna umożliwia stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny.

czytaj więcej »

Mimo tego, że prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela trwały ponad rok, tuż przed opracowaniem ostatecznej wersji projektu ustawy resort edukacji wycofał się z zamiaru zmiany tej ustawy. Oznacza to, że prawa i obowiązki nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

Z dniem 3 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej. Najważniejsze zmiany dotyczą rezygnacji z dzienników specjalistycznych, zakresu danych wpisywanych do dzienników lekcyjnych oraz zmian sposobu prowadzenia księgi uczniów oraz wypełniania arkuszy ocen.

czytaj więcej »

Od 9 września obowiązują nowe przepisy o indywidualnym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym i indywidualnym nauczaniu, które m.in. określają formę, miejsce i sposób prowadzenia zajęć indywidualnych, a także zasady ich zakończenia, prowadzenia tych zajęć i szybszy powrót do grupy rówieśniczej.

czytaj więcej »

W latach 2014–2016 będzie funkcjonował nowy program nastawiony na wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. To kontynuacja wcześniejszego programu, który obowiązywał w latach 2008–2013 r.

czytaj więcej »

Za zniszczenie, uszkodzenie lub niezwrócenie bezpłatnego elementarza szkoła może domagać się od rodziców ucznia kwoty 4,34 zł.

czytaj więcej »

Mimo rezygnacji ze zmian w Karcie Nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w innych aktach prawnych, które będą dotyczyły także statusu zawodowego nauczycieli podlegających Karcie. Jedna z nich przewiduje ograniczenie zastosowania tej ustawy wobec nauczycieli placówek doskonalenia.

czytaj więcej »

Dnia 1 września zaczęły obowiązywać nowe przepisy o organizacji krajoznawstwa i turystyki przez szkoły i placówki oświatowe. Rezygnują one z obowiązkowego ubezpieczenia NNW w przypadku wyjazdów krajowych i umożliwiają łączenie funkcji kierownika wypoczynku z funkcją opiekuna.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podany w kalendarzu na rok szkolny 2014/2015 termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych jest ustalony prawidłowo.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń klasy I może być niepromowany w wyjątkowych wypadkach na wniosek rodziców lub wychowawcy (po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub rodziców – zależnie od wnioskodawcy). Jak w praktyce rozumieć te wyjątkowe przypadki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy archiwizacja dziennika elektronicznego zawsze łączy się z koniecznością elektronicznego podpisywania?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym z innego obwodu został przyjęty do klasy integracyjnej. Po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej matka ucznia przyniosła orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. Czy dyrektor musi zagwarantować uczniowi z innego obwodu nauczanie indywidualne? Czy taki obowiązek ma szkoła, w której obwodzie uczeń mieszka?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w dziennikach lekcyjnych wpisuje się numer programu nauczania danego przedmiotu oraz nazwę obowiązującego podręcznika do przedmiotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor zespołu szkół na prośbę rodziców uczniów zawnioskował o możliwość zorganizowania obiadów w szkole. Próby wynajęcia pomieszczenia na dostosowanie i prowadzenie kuchni przez zainteresowaną osobę nie przyniosły rezultatu, w związku z tym dyrektor zawnioskował o wyrażenie zgody na wyłonienie firmy cateringowej. Czy dyrektor szkoły sam ustala wartość wytworzenia posiłków tzw. wsadu do kotła? Czy organ prowadzący ma wpływ na wysokość „wsadu do kotła”? Czy wartość „wsadu do kotła” musi być taka sama we wszystkich szkołach w gminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty słuchacza kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik organizacji reklamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy traktować jako ucznia szkoły ponadgimnazjalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy międzyzakładowa organizacja związkowa ma prawo domagać się otrzymania pomieszczenia do wykonywania działalności związkowej w każdym z zakładów, które obejmuje swoim działaniem? Jakie kroki związek może podjąć, jeżeli pracodawca informuje go, że nie dysponuje wolnym pomieszczeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do dzienników lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 wpisujemy PESEL uczniów? Od jakiego roku szkolnego będzie obowiązywać PESEL w legitymacjach szkolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej gminie są dwa gimnazja. Rodzic na karcie zgłoszenia dziecka podał wyłącznie adres zamieszkania, przynależny do naszego obwodu, ale nie widnieje on na wykazie meldunkowym z gminy. Drugie gimnazjum zgłosiło nam, że ma ww. ucznia na wykazie otrzymanym z gminy i należy on do jego obwodu. Jednak z karty zgłoszenia ucznia do naszej szkoły wynikało, że należy on do naszego obwodu. Czy należy wpisać ucznia do księgi ewidencji dzieci?

czytaj więcej »

Nie ma możliwości odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą odroczenia w żadnym wypadku nie może być jedynie wniosek rodziców czy też zaświadczenie lekarskie.

czytaj więcej »

Zastąpienie kontroli finansowej kontrolą zarządczą miało na celu wskazanie, iż działań kontrolnych i monitorujących w jednostkach jednostce sektora finansów publicznych nie należy ograniczać do aspektów finansowych. Kontrola zarządcza obejmuje wszystkie obszary działania jednostki, co w przypadku szkoły odnosi się również do sprawowanego nadzoru nad jej działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

czytaj więcej »

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Szkoła powinna umożliwić im naukę w dostępnym dla nich zakresie, dążąc do usprawniania zaburzonych funkcji, rewalidacji i resocjalizacji oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy i opieki.

czytaj więcej »

wiper-pixel