Wyższe kryterium dochodowe uprawniające do stypendium

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium szkolnego. Teraz kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł (§ 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Od 1 września nowe przepisy o awansie zawodowym nauczycieli

Dnia 1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz szereg zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących m.in. awansu zawodowego.

Regulamin oceny pracy nauczycieli krok po kroku

Nowe rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego wprowadziło obowiązek opracowania wewnątrzszkolnego regulaminu oceny pracy nauczycieli, który określi wskaźniki oceny pracy uwzględniając kryteria zawarte w rozporządzeniu oraz specyfikę danej szkoły. Jest na to czas do 1 września. By sprawnie i bezbłędnie wywiązać się z tego obowiązku polecam prześledzić, opracowaną przez naszego eksperta, procedurę opracowywania regulaminu krok po kroku.

Ocena pracy wystawiona przed 1 września 2018 r.

Czy wyróżniająca ocena pracy nauczyciela wystawiona na podstawie dotychczasowych przepisów traci ważność 1 września 2018 r.?

Zapowiadane nowe przepisy bhp dla szkół

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przewiduje ono m.in. zapewnienie uczniom szafek na podręczniki, a także przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podręcznik w wersji cyfrowej

Od 1 stycznia 2020 r. uczniowie będą mogli korzystać z elektronicznych wersji wybieranych podręczników – tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Przyznawanie i wypłacanie odprawy - 11 zasad, 30 problemowych sytuacji

Dyrektor, rozwiązując stosunek pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia musi wypłacić mu odprawę. Kiedy należy się odprawa, a w jakich sytuacjach pracownik jej nie otrzyma? Jak obliczyć jej wysokość? Zagadnienie to budzi liczne wątpliwości, dlatego ekspert zebrał 11 zasad dotyczących wypłaty odprawy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Mamy nadzieję, że pozwoli to uporządkować zagadnienie i usystematyzować wiedzę.

Nowe wskaźniki oceny pracy

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w tym zakresie. Dyrektorzy będą mieli obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Resort edukacji deklaruje opublikowanie przykładowych rozwiązań.WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.