Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego

szkoła mistrzostwa sportowego

Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

Nie. Obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia prób sprawnościowych w ramach postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych czy szkół mistrzostwa sportowego. Nie pozostaje nic innego jak wyznaczenie terminów przeprowadzenia tych prób po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku ze zwalczaniem epidemii.

Istotą naboru do szkół sportowych jak i szkół mistrzostwa sportowego jest przeprowadzanie prób sprawności fizycznej ( art. 137 Prawa oświatowego). Tymczasem przepisy rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. niestety nie regulują w żaden sposób kwestii postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych.

Oznacza to, że nie można przeprowadzić zgodnie z prawem rekrutacji do szkół sportowych z pominięciem prób sprawnościowych, a z drugiej strony w czasie ogłoszonego stanu epidemii nie można takich prób przeprowadzić ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów a także restrykcje nałożone na społeczeństwo w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

 Wytyczne od kuratora oświaty

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest więc przełożenie w czasie terminu przeprowadzenia prób sprawnościowych, mimo iż nie będzie to zgodne z harmonogramem prowadzenia rekrutacji do tej szkoły.

Należy spodziewać się konkretnych rozwiązań prawnych związanych z taką rekrutacją, a jeśli takich rozwiązań nie będzie, wówczas należy zwrócić się o wytyczne do organu nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 137.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) - § 2.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
Autor: Joanna Swadźba