Dzień wolny od zajęć a zdalne nauczanie 

e-dyżur oświatowy

Dyrektor szkoły ustalił dzień wolny od zajęć na 30 kwietnia 2020 r. Czy w obecnej sytuacji dzień ten oraz inne wyznaczone przez dyrektora, powinny być dniami wolnymi od nauki zdalnej? 

Tak, powinny być to dni wolne. Z drugiej strony, jeżeli jest to dodatkowy dzień wolny od zajęć przeznaczony do odrobienia, wówczas możliwa jest zmiana tego dnia. W przypadku dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. np. z powodu organizacyjnych (ust. 2 pkt 3) nie ma już możliwości zmiany ich terminów. 

Takie dni ustala się bowiem w terminie do 30 września. Jeżeli dzień wolny 30 kwietnia został ustalony w tym trybie, wówczas będzie to dzień wolny od zajęć, w tym również zdalnych.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty (§ 5 ust. 5 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.). 

EKSPERT RADZI Jeśli dzień wolny ustalono w tym trybie, to również będzie on wolny od zajęć zdalnych, ale za to istnieje możliwość zmiany jego terminu. Powinno się to odbyć w takim samym trybie jak jego ustanowienie. 

Podstawa prawna: ·       

 

 

Autor: Michał Kowalski