„Dobry start” - założenia na rok szkolny 2019/2020

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas – czyli od zeszłego roku – na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. Sprawdzamy, czy w programie nastąpiły jakieś zmiany od zeszłego roku.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Kwota bez zmian, nowe terminy

Świadczenie dobry start, które nadal wynosić będzie 300 zł na dziecko, przysługiwać będzie (tak jak obecnie), niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci:

  • do ukończenia 20. roku życia,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

 

WAŻNE

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, niezależnie czy odbywa się ono w przedszkolu czy w szkole.

 

Począwszy od 2020 r. projekt zakłada zmianę terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie dobry start. Począwszy od 2020 r. wnioski o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku będzie można składać:

  • począwszy od 1 kwietnia - obecnie od 1 sierpnia;
  • drogą elektroniczną już od 1 lutego - obecnie od 1 lipca.

Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada.

 

W przypadku:

  • złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 1 lutego do 30 czerwca, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień danego roku, dzięki czemu rodziny otrzymają wsparcie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  • wniosków składanych w późniejszym terminie – od 1 lipca do 30 listopada – rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

WAŻNE

W 2019 r. wnioski o wypłatę świadczenia drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia, zaś elektronicznie od 1 lipca. Wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna: