Lista obecności na posiedzeniu rady pedagogicznej

rada pedagogiczna w czasie koronawirusa

Czy na liście obecności rady pedagogicznej powinny znaleźć się imiona i nazwiska wszystkich jej członków?

Tak. Na liście obecności należy wpisać wszystkie osoby będące członkami rady, z zaznaczeniem, które osoby są nieobecne.

 

W skład rady pedagogicznej wchodzą:

1)      dyrektor szkoły,

2)      wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

3)      pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu,

4)      pracownicy prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.


Tym samym w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele, w tym również nieobecni (art. 69 ust. 3 Prawa oświatowego).

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków - tzw. quorum (art. 73 ust. 1 Prawa oświatowego). Członków - czyli wszystkich osób wchodzących do składu rady, uprawnionych do głosowania, a więc wymienionych w art. 69 ust. 3 Prawa oświatowego.

EKSPERT RADZI

Celem ustalenia istnienia quorum na liście obecności należy wpisać wszystkie osoby będące członkami rady, z zaznaczeniem, które osoby są nieobecne. W ten sposób z łatwością będzie można ustalić quorum.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 69 ust. 3, art. 73 ust. 1.
Autor: Michał Kowalski