Nowe wskaźniki oceny pracy  

awans zawodowy nauczyciela

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w tym zakresie. Dyrektorzy będą mieli obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Resort edukacji deklaruje opublikowanie przykładowych rozwiązań.

WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.

 

Dotychczasowe przepisy nie dawały podstawy do określenia na poziomie danej placówki specyficznych kryteriów oceny pracy nauczycieli. Mimo to, w niektórych szkołach funkcjonowały regulaminy oceny pracy nauczycieli, które doprecyzowywały kryteria określone w przepisach powszechnie obowiązujących. Od 1 września 2018 r. każda placówka będzie miała obowiązek stworzenia regulaminu, który określi wskaźniki oceny pracy nauczycieli z odniesieniem do kryteriów określonych w rozporządzeniu.

Wychodząc naprzeciw dyrektorom placówek oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zadeklarowało pomoc przy sporządzaniu regulaminów poprzez sukcesywne publikowanie przykładowych rozwiązań.