Nowości w Karcie Nauczyciela od 15 grudnia 2018 r. – 5 zmian

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Część przepisów weszła w życie już 15 grudnia 2018 r., m.in. rozszerzenie katalogu nauczycieli, którzy mogą pełnić funkcję opiekuna stażu, doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej szkół oraz urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawiamy wszystkie regulacje.

 Zmiana 1. Awans zawodowy dyrektora z oceną bardzo dobrą 

Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora placówki nie może realizować stażu, jednakże może uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego z tzw. ścieżki dyrektorskiej. Dotychczas jednym z warunków uzyskania w tym trybie stopnia nauczyciela dyplomowanego było legitymowanie się wyróżniającą oceną pracy. Od 15 grudnia 2018 r. wymóg ten został złagodzony i awans zawodowy w tym trybie możliwy jest już w przypadku posiadania oceny bardzo dobrej.

Stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. ścieżce dyrektorskiej można uzyskać (art. 9e ust. 1 i ust. 5 Karty Nauczyciela):

1)      posiadając nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata (do tego okresu zalicza się okres stażu zrealizowanego przed objęciem funkcji dyrektora, jeśli powierzenie tej funkcji nastąpiło w okresie stażu);

2)      legitymując się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy;

3)      po upływie 5 lat od nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W przypadku dyrektora placówki posiadającego tytuł naukowy doktora, stopień nauczyciela dyplomowanego można uzyskać (art. 9e ust. 1 i ust. 5 Karty Nauczyciela):

1)      posiadając nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 2 lata (do tego okresu zalicza się okres stażu zrealizowanego przed objęciem funkcji dyrektora, jeśli powierzenie tej funkcji nastąpiło w okresie stażu);

2)      legitymując się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy;

3)      po upływie 4 lat od nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zmiana 2. Kontynuacja stażu też dla nauczycieli stażystów 

Od 15 grudnia 2018 r. wszystkim nauczycielom (tj. także stażystom), którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu będzie zaliczać się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela):

1)      podejmą zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i

2)       za okres dotychczas odbytego stażu otrzymają co najmniej dobrą ocenę pracy.

Zmiana 3. Opiekunem stażu też nauczyciel kontraktowy 

Rozszerzony katalog nauczycieli, którzy mogą pełnić funkcję opiekuna stażu o nauczyciela kontraktowego, w tym zajmującego stanowisko kierownicze. Dotyczyć to jednak będzie tylko publicznych szkól i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela).

Placówka

Kto może być opiekunem stażu

wszystkie placówki

nauczyciel mianowany lub dyplomowany

przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 tj.:

1)      publiczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

2)      przedszkola niepubliczne, niepubliczne placówki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

3)      publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego;

także nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze

szkoły, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a tj. publiczne szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

także nauczyciel kontraktowy, w tym zajmujący stanowisko kierownicze.

Zmiana 4. Doprecyzowane przepisy o urlopie wypoczynkowy kadry kierowniczej 

Nowe zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., nie były do końca doprecyzowane i część przepisów trzeba było stosować przez analogię, ponieważ nie było jednoznacznych regulacji. Najnowsza nowelizacja porządkuje przepisy powiązane z prawem do urlopu wypoczynkowego, wskazując na stosowanie takich samych reguł dotyczących ekwiwalentu za urlop oraz wymiaru urlopu w roku ustania zatrudnienia, jak w przypadku placówek nieferyjnych.

Po pierwsze, do art. 64 Karty Nauczyciela zostaje wprowadzony ust. 5b, zgodnie z którym w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z dyrektorem, wicedyrektorem szkoły oraz nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielem, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, które mu powierzono stanowisko kierownicze, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Tymi odrębnymi przepisami jest art. 1551 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1)      u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2)      u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy czym, jeśli u dotychczasowego pracodawcy nauczyciel wykorzysta urlop w wyższym wymiarze, niż wynika z ww. zasady proporcjonalności, u kolejnego pracodawcy otrzyma urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Przepisy doprecyzowują także, że w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu  nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole feryjnej, o których mowa w art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela (art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Zmiana 5. 7 dni na wydanie skierowania 

Nowa procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia przewiduje, że skierowanie do lekarza w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wydaje dyrektor placówki, na wniosek złożony przez nauczyciela. Pierwotne brzmienie przepisów nie precyzowało, w jakim terminie należy wydać to skierowanie. Od 15 grudnia 2018 r. na wydanie skierowania dyrektor ma 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez nauczyciela.

Podstawa prawna:

Autor: Anna Trochimiuk