W 2019 roku wyższe odpisy na ZFŚS

wyższe odpisy

W tym roku wzrośnie wysokość odpisu na zakładowy fundusz socjalny zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe.

Odpis na ZFŚS nauczycieli 2019

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustala się w odniesieniu do m.in. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Ustawa okołobudżetowa na 2019 r. wskazuje jednak, że w tym roku zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. tj.2.717,59 zł (art. 3 ustawy okołobudżetowej).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2019 r. wynosi 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych 2019

Podstawą obliczenia odpisu na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych w 2019 r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. tj. 3. 278,14 (art. 5h ustawy o ZFŚS).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w warunkach normalnych wyniesie 1.229,30 zł (37,5% ww. wynagrodzenia).

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2019

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezależnie od innych świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze zajęć otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.229,30 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z. 2018 r. poz. 2435) – art. 3, art. 25,
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) - art. 5h.
Autor: Anna Trochimiuk