Waloryzacja kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków

kwota wolna od potrąceń

Dnia 1 marca 2019 r. w związku z waloryzacją rent i emerytur, wzrosła kwota wolna od potrąceń z zasiłków wypłacanych pracownikom. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%

Od 1 lipca 2018 r. granica od egzekucji i potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest określana kwotowo. Kwoty te:

  • są uzależnione od tytułu potrącenia oraz
  • podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent (art. 141 ust. 1 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). 

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86% (Komunikat MRPiPS z 13 lutego 2019 r. ).

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego od 1 marca 2019 r. przedstawia tabela:

Tytuł potrącenia

Kwota wolna od potrąceń

  1. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
  2. Należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

514,30 zł

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

848,60 zł

Należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane.

678,88 zł

Podstawa prawna:

  • Ustawa 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) – art. 141.
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 176),
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2019 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2019 r. poz. 202) – pkt 8.
Autor: Anna Trochimiuk