Objęcie placówki zakresem działania poradni psychologiczno-pedagogicznej

poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Od 1 września funkcjonuje nowa szkoła niepubliczna. Jakie działania należy podjąć, by trafiła ona pod „opiekę” lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?


Nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań. Poradnia ma obowiązek udzielania pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom uczęszczającym do placówek działających w rejonie działania poradni. Teren działania poradni określa organ prowadzący (§ 14 rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r.)

Brak wykazu placówek objętych „opieką” poradni

Organ prowadzący określa teren działania poradni, natomiast poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni (§ 14 rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r.). Nie ma w związku z tym obowiązującego „wykazu placówek należących” do poradni, natomiast zastosowanie ma kryterium lokalizacji danej placówki. Jeśli placówka prowadzi swoją działalność na terenie działania poradni np. danej gminy, to poradnia jest obowiązana udzielić pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Poradnia może również udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki. Takie działanie jest możliwe na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie.

Uchwały organów prowadzących poradnie wskazują granice administracyjne terenu ich działania. Dlatego warto zapoznać się z treścią uchwały i zweryfikować, czy nowo utworzona placówka działa na terenie danej poradni.

Podstawa prawna:

Autor: Marzenna Czarnocka