Ocena roczna a brak klasyfikacji w pierwszym półroczu

ocena roczna

Uczennica została przyjęta do klasy VIII od drugiego półrocza. W poprzedniej szkole nie została sklasyfikowania z żadnych zajęć edukacyjnych na śródrocze (nie chodziła do szkoły). W obecnej szkole w czasie nauczania zdalnego uzyskała dobre i bardzo dobre oceny z bieżącego materiału. Czy przy ustalaniu oceny końcoworocznej uczennica powinna wykazać się wiedzą i umiejętnoścami z zakresu pierwszego półrocza?

 

Jeśli uczennica nie była klasyfikowana w klasyfikacji śródrocznej z żadnych zajęć edukacyjnych i nie przystąpiła do egzaminów klasyfikacyjnych lub rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na egzaminy klasyfikacyjne, to w drugim półroczu powinna wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu materiału z całego roku szkolnego, bowiem klasyfikacja roczna obejmuje cały rok szkolny.

 

Uczeń podlega klasyfikacji (art. 44f ust. 1 ustawy o systemie oświaty):

  • śródrocznej i rocznej;
  • końcowej.

 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Służy zorientowaniu się jaki jest poziom wiedzy i umiejętności danego ucznia w danym momencie roku szkolnego. Niczego nie przesądza. W tej klasyfikacji nie ustalono uczennicy żadnej oceny klasyfikacyjnej, czyli nie wiadomo jaką wiedzę i umiejętności posiada za minione półrocze.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja (art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny (art. 44k ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty).

EKSPERT RADZI

Warto zwrócić uwagę na zapis: „może”, czyli „ma prawo”. Nieskorzystanie z tego prawa jest dopuszczalne, choć niekorzystne dla ucznia, bowiem ma "nierozliczone" półrocze.

Konieczne uzupełnienie braków

Ani negatywne oceny klasyfikacyjne śródroczne, ani brak ustalenia ocen śródrocznych nie zatrzymują dalszego kształcenia ucznia w II półroczu. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków (§ 14 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.).

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (art. 44f ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Jeżeli uczennica nie była klasyfikowana za I półrocze, to nauczyciel nie ma wiedzy, czy i w jakim stopniu uczennica opanowała treści programowe zrealizowane w I półroczu i nabyła odpowiednich umiejętności. Bez tej wiedzy nauczyciel nie może podsumować osiągnięć ucznia na koniec roku i sklasyfikować go.

Podstawa prawna:

Autor: Wanda Pakulniewicz