Okres kwarantanny w świadectwie pracy

kwarantanna w świadectwie pracy

Czy okres kwarantanny wpisuje się do świadectwa pracy? Tak. Kwarantanna traktowana jest na równi z niezdolnością do pracy i za ten czas pracownik ma prawo świadczeń chorobowych. Okres ten jako okres nieskładkowy wyszczególniony jest na świadectwie pracy. 

Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W związku z tym, że kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy, oznacza że jest ona okresem nieskładkowym. W świadectwie pracy należy zamieścić informację o okresach nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia MRPiPS z   30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2020 r., poz. 870) – art. 6 ust. 2 pkt 1a.
  • Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r., poz. 1239 ze zm.) - art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289) - § 2 ust. 1 pkt 17.
Autor: Dariusz Dwojewski