Realizacja stażu w przypadku zatrudnienia w dwóch placówkach

realizacja stażu

Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach niepublicznych (na prawach szkół publicznych). W obu ma części etatu, które sumarycznie dają 1/2 etatu. Czy w świetle przepisów obowiązujących od 1 września 2018 roku decyzję o tym, w której ze szkół nauczyciel realizuje staż na nauczyciela mianowanego wydaje Kuratorium Oświaty?

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który  wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.

Prawo do awansu zawodowego

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych mają prawo do awansu zawodowego na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela.  Nauczyciel może realizować staż wyłącznie w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½ etatu.  Wyjątkiem od tej zasady jest zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach, jeśli w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Taki nauczyciel może realizować staż.

W tym przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) - art. 3 pkt 3, art. 22 ust. 3 i ust. 4, art. 91b ust. 2.
Autor: Agnieszka Kosiarz