Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

rada pedagogiczna

Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?

 

Przepisy wprost nie wskazują, kiedy powinno nastąpić ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, jednak można określić przedział czasowy, w którym powinno to mieć miejsce. Według rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: wyniki (także wnioski) z nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej najpóźniej do 31 sierpnia (§ 24), a plan nadzoru na kolejny rok szkolny dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej do 15 września (§ 23 ust. 1). 

Zatem pomiędzy 31 sierpnia a 15 września rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. Orientacja w tym, jak rada „zagospodarowała” wnioski, pozwala dyrektorowi odpowiednio uwzględnić ustalenia rady w planie nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny. Z uwagi na to, że zarówno ustalenie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru, jak i opracowanie nowego planu nadzoru to prace koncepcyjne, należy zsynchronizować je tak, aby realnie obydwie strony miały swobodny czas na wykonanie swojej pracy.

Podstawa prawna:

rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego