Wychowawstwo w dwóch klasach

wychowawca

Czy nauczyciel może być wychowawcą w jednej szkole w dwóch klasach?

Tak. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy nauczyciel otrzymuje odrębny dodatek funkcyjny.

Powierzenie funkcji wychowawcy klasy pedagogowi jest możliwe, jeśli nie pozostaje w sprzeczności z pełnionym stanowiskiem. Podobnie dopuszczalne jest powierzenie opieki nad dwoma oddziałami jednemu nauczycielowi, jeśli nauczyciel będzie miał możliwość prawidłowego wykonywania obowiązków wychowawcy klasy w obu oddziałach.

Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły, jako osoba powierzająca funkcję oraz zarządzający szkołą. Przydział dodatkowych zadań nauczycielom odbywa się po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły.

Podstawa prawna:

Autor: Agnieszka Kosiarz