WYDANIE ONLINE

Okres podsumowania całorocznej pracy to czas wielu obowiązków dla dyrektora szkoły. W podsumowaniu nadzoru pedagogicznego w tym roku szkolnym trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które pomogą również w planowaniu nadzoru na kolejny rok szkolny. 

czytaj więcej »

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego. Następny etap to postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonywana jest ocena spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną lub egzaminacyjną. Poznaj 6 obowiązków dyrektora związanych z zakończeniem staży nauczycieli.

czytaj więcej »

Zbliżający się koniec roku szkolnego to okres, w którym dyrektor szkoły m.in. dokonuje kontroli dokumentacji szkolnej pod kątem prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia i przechowywania. Niejednokrotnie zdarza się, że w tej dokumentacji zostały popełnione błędy. Jak prawidłowo sprawdzić dokumentację i poprawnie nanosić poprawki – przedstawiamy w artykule.

czytaj więcej »

Zmiany w przepisach dotyczących oceniania obowiązujące od początku roku szkolnego mogą okazać się problematyczne. Okazuje się bowiem, że nie zawsze wiadomo, kiedy wpisywać na świadectwie oceny z religii czy też np. informację o zwolnieniu z zajęć WF-u. Przedstawiamy odpowiedzi na 22 najbardziej problematyczne zagadnienia.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiedzi na 28 pytań związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży m.in. w okresie ferii letnich. Dotyczą one nowych przepisów o organizacji wypoczynku, w tym m.in. zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jego uczestników.

czytaj więcej »

Wraz z nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN przewiduje zmiany w opodatkowaniu dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową. Takie rozwiązanie może zahamować proces przekazywania szkół do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Od 1 września br. ma wejść w życie przepis dotyczący wpisywania na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki – tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów. Oprócz tej zmiany, projekt określa także m.in. możliwość wydawania wraz ze świadectwem promocyjnym pisemnej informacji o rocznych ocenach opisowych.

czytaj więcej »

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przewiduje on powrót nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek oraz kontynuowanie kształtowania tych umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Placówki doskonalenia nauczycieli muszą stosować przepisy o nadzorze pedagogicznym w kwestii spełniania wymagań. Zmianie uległy także zasady akredytacji placówek po 31 grudnia 2017 r. Nowe przepisy dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli weszły w życie 13 kwietnia br.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku szkolnego szkolnictwo zawodowe będzie kształcić w 4 nowych zawodach – tak przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów. Nowelizacja stanowi realizację wniosków ministrów właściwych dla określonych zawodów, w związku z czym ogólna liczba zawodów wzrośnie do 209.

czytaj więcej »

Najważniejsze priorytety subwencji oświatowej na 2017 r. to m.in. wyliczenie odpowiednich środków na sześciolatki, zdefiniowanie małych szkół i określenie maksymalnej liczby uczniów w klasach. Podczas debat na temat oświaty, które prowadzone są w całej Polsce, toczą się również rozmowy na temat wynagradzania nauczycieli.

czytaj więcej »

Rada Ministrów zlikwidowała stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach, który inicjował działania podwyższające bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Obowiązki te aktualnie pełni podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel