WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Powołując administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) na ich podstawie, dyrektor może się zwolnić z części obowiązków, jakie nakłada na niego ww. ustawa. ABI w szkole to m.in. brak konieczności zgłaszania do GIODO wszystkich zbiorów, a jedynie danych szczególnie chronionych.

czytaj więcej »

Od 16 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły. Reguluje ono obszar dotychczas nieunormowany i oznacza koniec wątpliwości spowodowanych luką w przepisach.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza też zmiany do Karty Nauczyciela dotyczące staży odbywanych przez nauczycieli korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Planowany termin wejścia w życie tych przepisów to 31 marca 2015 r.

czytaj więcej »

Dnia 23 stycznia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Ważna zmiana, którą wprowadzają znowelizowane przepisy, to nowy wzór legitymacji szkolnej z obowiązkowym numerem PESEL.

czytaj więcej »

Od września 2016 roku oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych przekształcą się w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Oznacza to dostosowanie lokali do nowych przepisów przeciwpożarowych.

czytaj więcej »

Do końca marca dyrektor musi złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Sprawozdanie powinno mieć charakter rozliczenia środków przyznanych przez organ prowadzący na poprzedni rok budżetowy, a jednocześnie stanowić wskazówkę dla organu co do przyznania środków na kolejny rok.

czytaj więcej »

Uczniowi do 18. roku życia należy zapewnić miejsce w szkole, niezależnie od obywatelstwa. Odmowa przyjęcia ucznia z zagranicy może skutkować złożeniem przez rodziców skargi do sądu administracyjnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy informację o zmianie dyrektora (osobie pełniącej obowiązki dyrektora szkoły) oraz o powołaniu zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminów w szkole podstawowej i gimnazjum trzeba przesłać do OKE?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciele rozliczają się z minimalnej liczby godzin wskazanych w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, czy też z całkowitej liczby godzin ustalonych dla całego cyklu i opisanych w szkolnych planach nauczania (w tym co najmniej 870 godzin, które powinny być przeznaczone na przedmioty rozszerzone i przedmioty uzupełniające)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie roku można zabrać nadgodziny i dać je innemu nauczycielowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy elementarz dla klasy I szkoły podstawowej wprowadzamy do księgi inwentarzowej biblioteki? Służyć ma bowiem na 3 lata. Co z pozostałymi materiałami z dotacji celowej, skoro przynależą uczniowi na 1 rok? Czy w ww. kwestii należy przygotować wewnętrzny regulamin? Czy jest wzór takiego regulaminu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możemy skreślić (wyrzucić) ze szkoły dziennej ucznia, który nie ma ukończonych 18 lat (obecnie ma 17 lat)?

czytaj więcej »

Pytanie: Wysokość dodatku motywacyjnego podajemy do wiadomości członkom rady pedagogicznej. Jednak zawsze ta sprawa budzi wiele kontrowersji ze strony nauczycieli. Czy wystarczy, że nauczyciel otrzyma informację w formie pisemnej o wysokości dodatku i okresie, na jaki go otrzymał? Czy może powinna być to inna forma przekazania tej informacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku zatrudnialiśmy po raz pierwszy asystenta nauczyciela. Czy do celów ustalania prawa do trzynastki i jej obliczania traktować go jako nauczyciela czy jako pracownika niepedagogicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy każdego kandydata w konkursie na dyrektora placówki oświatowej obowiązuje złożenie oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Wychowawca świetlicy rozwiązał umowę o pracę z dniem 14 stycznia 2015 r. na mocy porozumienia stron. Otrzymał wynagrodzenie z góry za pracę za cały styczeń. Czy w tej sytuacji należy żądać od nauczyciela zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w dniu 31 października 2014 r. udokumentował 5 lat i 4 miesiące pracy na roli. Po zaliczeniu tego okresu jego staż pracy na 1 lutego 2015 r. wynosi 33 lata i 7 miesięcy. Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 i 35 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza szkoła weszła w skład zespołu szkół (składa się z gimnazjum, które było, i z nowej szkoły podstawowej). Czy z pracownikami niepedagogicznymi, którzy pracowali w gimnazjum, muszą być podpisane nowe umowy, czy wystarczy, że dyrektor szkoły pismem przeniesie ich na tych samych warunkach do zespołu szkół? Nauczyciele zostali już pismem przeniesieni do zespołu.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto i w jakiej wysokości powinien otrzymywać dodatek za wychowawstwo uczniów – nauczyciel, w którego oddziale dzieci się znajdują, czy ten nauczyciel, który prowadzi z nimi nauczanie indywidualne?

czytaj więcej »

W lutym w ramach kontroli zarządczej trzeba dokonać podsumowania działań podejmowanych w I semestrze i analizy ich prawidłowości. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia aż 7 kontroli, ale dzięki temu dyrektor szkoły będzie miał doskonałą możliwość podejmowania właściwych decyzji zarządczych w kolejnym półroczu.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa czerpie dodatkowe dochody, wynajmując pod reklamę powierzchnię na ogrodzeniu. Jak to zaklasyfikować w księgach? Czy zastosować dział, w którym określona jest podstawowa działalność szkoły, tj. 80101 „Szkoły podstawowe”, czy może dział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”?

czytaj więcej »

wiper-pixel