Znieważenie nauczyciela - procedura postępowania

znieważenie nauczyciela

Nauczyciel zgłosił znieważanie przez ucznia. Komu i jak dyrektor szkoły ma to zgłosić?

W przypadku znieważenia nauczyciela przez ucznia dyrektor szkoły z urzędu zobowiązany jest powiadomić Policję, a w przypadku ucznia nieletniego - sąd rodzinny lub Policję (art. 63 ust. 2 KN oraz art. 4 § 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Nauczyciel podlega ochronie prawnej

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie – Kodeks karny (art. 63 ust. 1 KN). Zgodnie z art. 226§ 1 Kodeksu karnego ten, kto znieważa funkcjonariusza publicznego podlega:

1)      grzywnie,

2)      karze ograniczenia wolności albo

3)      pozbawienia wolności do roku.

Jeśli czynu karalnego dopuści się nieletni uczeń, podejmowane są wobec niego działania przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 2 ustawy).

Zawiadomienie sądu lub Policji

Po uzyskaniu informacji o znieważeniu nauczyciela przez ucznia (popełnieniu przez niego czynu karalnego) dyrektor szkoły ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję (art. 4 § 2 ustawy z 26 października 1982 r.). Do dyrektora szkoły należy ponadto poinformowanie o zdarzeniu organu prowadzącego.

EKSPERT RADZI

Prowadzenie postępowania w sprawie popełnienia czynu karalnego należy do organów ścigania. Dyrektor nie prowadzi dochodzenia w szkole.

Działania na przyszłość

Do dyrektor szkoły natomiast, jako osoby odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań należy podjęcie odpowiednich działań wychowawczych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. W tym celu powinien:

KROK 1. Powiadomić ucznia i jego rodziców o naganności czynu i konsekwencjach wynikających z jego popełnienia.

KROK 2. Zastosować wobec ucznia karę przewidzianą w statucie szkoły za właściwe zachowanie wobec nauczyciela (art. 99 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe).

KROK 3. Zobowiązać wychowawców klas do omówienia zdarzenia wraz z przypomnieniem uczniom norm i zasad obowiązujących w szkole oraz konsekwencji za postępowanie niezgodnie z nimi, odwołując się do statutu szkoły, w którym powinny być określone prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje kar stosowanych wobec nich (art. 98 ustawy – Prawo oświatowe).

KROK 4. Omówić ze wszystkimi uczniami kwestie prawne dotyczące ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz konsekwencje grożące uczniom za znieważenie nauczyciela.

KROK 5. Poinformować uczniów i rodziców o działaniach, jakie podjęte zostały w stosunku do ucznia, który znieważył nauczyciela szkoły.

 

Autor: Bożena Winczewska