Zmianę nazwiska ucznia odnotowuje się w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Rodzic uczennicy klasy II dostarczył do szkoły orzeczenie sądu oraz nowy akt urodzenia dziecka, w którym zostało zmienione jego nazwisko. W jaki sposób należy zmienić nazwisko w dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusz ocen itp)?

Zakaz oflagowania szkoły przez związek zawodowy to utrudnianie jego działalności

Pytanie: Czy w związku z akcjami protestacyjnymi organizowanymi przez związki zawodowe dyrektor szkoły ma prawo nie wyrazić zgody na wywieszenie na budynku szkoły flag związkowych i transparentów?

Za publikowanie wulgarnych treści w Internecie nauczyciel poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną

Pytanie: Jak powinien zachować się dyrektor wobec nauczyciela gimnazjum, który na swoim profilu na Facebooku komentuje zdjęcia, używając wulgaryzmów, bądź zamieszcza zdjęcia z wulgarnymi napisami, pozwala sobie na linkowanie zdjęć uczniowskich itp.?

W zespole szkół nie są konieczne odrębne statuty dla poszczególnych jednostek

Pytanie: Jestem nowym wicedyrektorem zespołu szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Zespół szkół powstał z chwilą utworzenia gimnazjum. Przez cały czas w placówce obowiązywał jeden statut aż do 2010 roku, kiedy to poprzedni dyrektor oprócz statutu zespołu szkół wprowadził statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. W  zespole nigdy nie było podziału na odrębne rady pedagogiczne ani rady rodziców. Czy w takiej sytuacji muszą funkcjonować trzy statuty.

Rada Europy przeciwko nienawiści

Do końca 2014 roku będzie trwałą kampania „Bez nienawiści" (No Hate Speech) zainaugurowana przez Radę Europy. Głównym adresatem kampanii jest młodzież, ale akcja skierowana jest też do szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Portal pracy dla nauczycieli

Od nowego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego chce uruchomić Portal pracy dla nauczycieli – internetową giełdę pracy. Ma on ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracodawcami i nauczycielami poszukującymi zatrudnienia.

Pobieranie od rodziców opłat za dostęp do e‑dziennika jest bezprawne

Pytanie: Czy zbieranie opłat od rodziców przez sekretariat szkoły za dostęp do e‑dziennika i przesyłanie zebranych pieniędzy firmie udostępniającej go jest zgodne z prawem?

Pełnomocnictwo notarialne nie uprawnia do opieki nad dzieckiem

Pytanie: Kobieta udzieliła swojej matce, czyli babce dzieci, pełnomocnictwa do sprawowania opieki nad swoimi małoletnimi córkami, w tym do kontaktowania się z przedstawicielami szkół, do wyrażania zgody na badania lekarskie i podejmowanie decyzji w sprawie leczenia. Pełnomocnictwo ma formę upoważnienia z notarialnym potwierdzeniem podpisu. Czy na podstawie takiego upoważnienia babka ma prawo złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla swojej wnuczki?

Nowe zasady rekrutacji do szkół przedszkoli przyjęte przez Radę Ministrów

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Ustawa wprowadza ponadto: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć dodatkowych), zakaz proponowania szkołom jakichkolwiek korzyści przy wyborze podręczników, korzystniejsze dla rodziców zasady organizacji zajęć świetlicowych w szkołach oraz doprecyzowanie zasad przekazywania zadań oświatowych przez samorząd.

Nowa procedura SIO na lata 2014-2016

W latach 2014–2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”. „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014–2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.