Zwolnienie chronionego nauczyciela tylko za zgodą zarządu związku zawodowego

Pytanie: W szkole pracuje 5 nauczycieli matematyki. Wszyscy są objęci szczególną ochroną związkową (przewodniczący lub zastępca związków zawodowych). Co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor, jeżeli w nowym arkuszu organizacyjnym są tylko 3 etaty dla matematyków?

Zwiększenie pensum pedagoga nie wymaga jego zgody

Pytanie: Gmina drogą uchwały zwiększyła pensum pedagoga z 18 do 30 godzin tygodniowo. Czy dyrektor może zmienić nauczycielowi mianowanemu pensum, tak aby było zgodne z uchwałą, jeżeli pedagog nie wyraża zgody? Pedagog jest jednocześnie członkiem zarządu związku zawodowego.

Zatrudnienie z przyczyn organizacyjnych w trakcie roku tylko na czas ich trwania

Pytanie: Jak zatrudnić nauczyciela, któremu przydzielono 2 godziny nauczania indywidualnego przyznanego do końca II semestru? Czy umowa ma być zawarta do 26 czerwca 2015 r. czy do 31 sierpnia 2015 r.?

Zasady podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną

Rada pedagogiczna może podejmować uchwały tylko w zakresie spraw, do których posiada ustawowe upoważnienie. Ważne są również dochowanie terminów przewidzianych na wydanie uchwały i właściwy tryb jej podjęcia. Brak spełnienia tych wymogów formalnych przez uchwałę jest dla dyrektora podstawą do jej wstrzymania.

Uznawanie zagranicznych świadectw w drodze decyzji administracyjnej

Od 31 marca 2015 r. w miejsce zaświadczenia wydawanego dotychczas w drodze nostryfikacji obowiązuje decyzja administracyjna stwierdzająca, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki.

Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego za granicą

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na pobyt stały w miejscowości należącej do obwodu gimnazjum i wpisana do księgi ewidencji uczniów. W okresie wakacji wyjechała z matką do Wielkiej Brytanii. Jak w przypadku ucznia, który wyjechał za granicę, wygląda procedura kontroli obowiązku szkolnego? Czy jest to uczeń, którego należy wykazywać jako ucznia z obwodu szkoły?

Realizacja zajęć ze środków unijnych

Od 31 marca nauczyciele mogą realizować zajęcia w zakresie projektów i programów finansowanych ze środków unijnych w ramach nawiązanego stosunku pracy. Nowych przepisów nie stosuje się do już zawartych umów.

Przydział zastępstw stałych przez dyrektora nie ma rangi zarządzenia

Pytanie: Czy przydział zastępstw stałych za nauczyciela będącego od marca 2015 roku na urlopie dla poratowania zdrowia powinno się wprowadzać zarządzeniem czy uchwałą rady pedagogicznej?

Praca przy sprawdzianach klas szóstych obowiązuje również nauczyciela niepełnozatrudnionego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na pół etatu powołany do pracy w komisji przy sprawdzianie klas szóstych w dniu, w którym nie realizuje godzin dydaktycznych, ma prawo do odebrania dnia wolnego, ewentualnie zapłaty za godziny ponadwymiarowe?