Nowe dzienniki ustaw

W maju 2018 r. ogłoszono tekst jednolity Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe. Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, jednakże od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Nowe zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli wchodzą w życie

Podpisane 4 kwietnia 2018 r. rozporządzenie zmienia rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

W tym roku szkolnym świadectwa będą wydawane już na nowych drukach. Dnia 1 września wejdą w życie jedynie przepisy dotyczące uwierzytelniania świadectw, dyplomów i zaświadczeń. Przepisy wejdą w życie dzień po dniu ogłoszenia, § 25 - 1 września 2018 r.

MEN: Gwarancja środków na kształcenie specjalne

Resort edukacji przedstawia opinię w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych – dotyczących środków na kształcenie specjalne. Natomiast dla oddziałów integracyjnych i specjalnych ustawa przewiduje ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne.

Konieczna aktualizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela spowodowała konieczność nowelizacji przepisów m.in. dotyczących uczniów niepełnosprawnych. W konsekwencji, aktualizacji będą wymagały indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed 1 września 2018 r. Przepisy wejdą w życie 1 września 2018 r.