WYDANIE ONLINE

Okres podsumowania półrocznej pracy szkoły to czas wielu obowiązków dla dyrektora, w tym m.in. przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej uczniów, przekazanie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego czy też właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania. Czynności dyrektora związane bezpośrednio z podsumowaniem pracy wiążą się w tym roku szkolnym z kilkoma zmianami w przepisach oświatowych.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. przekroczenie czasowego trwania zatrudnienia ponad 33 miesiące albo zawarcie 4 umowy będzie w szkole możliwe, jeśli wskazane zostaną obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy do zawarcia kolejnej umowy. Każdorazowo podpisanie kolejnej umowy ponad limit będzie wymagało zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy w określonym terminie.

czytaj więcej »

Z powodu nagłego zdarzenia w szkole członkowie rady pedagogicznej mogą wnioskować o zwołanie nadzwyczajnej rady pedagogicznej. Takie zebranie może również zwołać dyrektor szkoły lub organy zewnętrzne, jednak zawsze ostateczną decyzje co do jego terminu podejmuje dyrektor.

czytaj więcej »

Szkoła nie ma obowiązku prowadzenia rejestru wydanych upoważnień. Wyjątkiem jest tutaj rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych. I choć prowadzenie takiego wykazu spełnia standardy kontroli zarządczej, a także pozwala sprawnie wskazać zakres umocowania pracowników, nie jest często stosowany w placówkach oświatowych. 

czytaj więcej »

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 rok. Ustawa obejmuje swym zakresem zagadnienia związane z wysokością odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w przyszłym roku pozostanie bez zmian.

czytaj więcej »

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem to jedne z ważniejszych regulacji, które muszą być stosowane z początkiem nowego roku. Ale to nie jedyne zmiany od stycznia, o których powinien wiedzieć dyrektor szkoły. W tym czasie wchodzi również kilka istotnych spraw dotyczących organizacji pracy szkoły.

czytaj więcej »

Jeszcze do 22 lutego 2016 r. można zawierać umowy o pracę na podstawie obecnie obwiązującego wzoru. Po tym terminie będzie obowiązywał nowy wzór. Został on dostosowany m.in. do zmian w Kodeksie pracy związanych z limitem w umowach zawieranych na czas określony.

czytaj więcej »

Obowiązek szkolny dla 7-latków, możliwość kontynuacji nauki w klasie I w przyszłym roku szkolnym przez dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w bieżącym roku jako 6-latki to niektóre z projektowanych zmian w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Większość z nich wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel