WYDANIE ONLINE

Od marca br. obowiązuje przepis dotyczący zgłaszania wypoczynku w okresie ferii letnich. O takim zamiarze organizator powinien powiadomić kuratora oświaty od 1 maja 2016 r. Inaczej będzie w przypadku wypoczynku trwającego krócej niż 3 dni. Dyrektor szkoły, który planuje organizację takiego wypoczynku, zwolniony będzie z obowiązku zgłaszania kuratorowi oświaty zamiaru jego zorganizowania. Szczegółowe warunki i nowe zasady – w szerszym niż dotychczas zakresie – organizacji wypoczynku wprowadzają nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Przestrzeganie reguł postępowania, gromadzenie odpowiedniej dokumentacji czy też merytoryczne uzasadnienie oceny to podstawowe zadania dyrektora szkoły związane z ustaleniem oceny pracy nauczyciela. W konsekwencji ustalenia negatywnej oceny dyrektor zobligowany jest do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. Okazuje się, że w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest to jedyna możliwość zwolnienia z pracy w następstwie nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.

czytaj więcej »

Tworząc w szkole regulamin pracy czy wynagradzania, dyrektor musi uzgodnić jego wytyczne ze związkami zawodowymi. Wątpliwe staje się to w momencie, gdy związek nie przedstawił dyrektorowi informacji o liczbie zrzeszonych – którą powinien przekazywać co kwartał. Jeśli więc związek nie realizuje obowiązku informowania o liczbie swoich członków, to dyrektor może przyjąć, że zakładowa organizacja związkowa nie funkcjonuje i nie powinna korzystać z przewidzianych dla niej uprawnień.

czytaj więcej »

Organy prowadzące ze względu na wartość sprzedawanego mienia zwykle nie muszą przeprowadzać procedury zamówień publicznych. Nie oznacza to jednak, że dyrektor, który chce pozbyć się środka trwałego, nie będzie podlegał żadnej procedurze. Zasady sprzedaży mienia placówki mogą być uregulowane przez organ prowadzący.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego nie będzie już obowiązku realizacji godzin karcianych, zmianie ulegnie także m.in. zakres postępowania dyscyplinarnego. Takie zmiany przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Nowy wzór karty wypoczynku czy też nowe terminy jego zgłaszania to zmiany przewidziane w projekcie przepisów wykonawczych do regulacji dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowością są także krótkie formy wypoczynku organizowane do 3 dni, które nie będą wymagały zgłoszenia przez szkołę.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2016/2017 mają zacząć obowiązywać zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projektowana nowelizacja rozporządzenia przewiduje w tej kwestii wprowadzenie podstaw programowych dla 3 nowych zawodów, a także wykreślenie postanowień dotyczących zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa”.

czytaj więcej »

W związku z ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. od marca do maja br. zwiększona została wpłata dokonywana przez pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

czytaj więcej »

Powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy – potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 stycznia 2015 r. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli religii. Związane jest to m.in. z dostosowaniem wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących przepisów związanych z kształceniem nauczycieli.

czytaj więcej »

Decyzję w sprawie zatrudniania osób wspierających kształcenie uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, lub niepełnosprawnościami sprzężonymi podejmuje dyrektor. W tej sprawie należy brać pod uwagę przede wszystkim zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel