WYDANIE ONLINE

 Eliminacja gimnazjów ze struktury szkolnictwa będzie skutkowała tym, że wielu nauczycieli zostanie bez pracy lub będzie przeniesionych do innej szkoły. Na dyrektorze szkoły spoczywa zadanie rozwiązania powstałego w wyniku reformy problemu nadwyżek kadrowych. Procedura postępowania w 8 krokach wymienia i porządkuje zadania dyrektora związane z ruchem kadrowym w gimnazjum. 

czytaj więcej »

Nowy sposób dopuszczania podręczników szkolnych będzie obowiązywał tam, gdzie zmieni się podstawa programowa od 1 września 2017 r. Przepisy będą obowiązywać po dniu następującym od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku szkolnego, w związku z przekształcaniem, włączaniem i likwidowaniem placówek oświatowych, trzeba będzie dostosować statuty do aktualnych przepisów oświatowych. Przedstawiamy terminy na dostosowanie statutów i jakich placówek dotyczą.

czytaj więcej »

W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jakie zmiany czekają uczniów?

czytaj więcej »

Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia - najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa programowa. Dnia 14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

18 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

czytaj więcej »

Czy w okresie przejściowym reformowania sieci szkół, JST będzie musiała podjąć uchwały w sprawie pierwszego statutu szkoły podstawowej powstałej po przekształceniu gimnazjum? W uzasadnieniu do prawa wprowadzającego napisano, że przepisów ustawy o systemie oświaty nie stosuje się, ale w tej kwestii nawet kuratorzy nie mówią jednym głosem.

czytaj więcej »

Wprowadzana obecnie reforma ustroju szkolnego dokona istotnym zmian w strukturze szkolnictwa. Podstawowym celem reformy jest likwidacji gimnazjów i powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, ale te zmiany pociągają za sobą konieczność wydłużenia nauczania w technikum do pięciu lat, czy też w liceum do lat czterech, co również jest powrotem do struktury obowiązującej przed wprowadzeniem gimnazjów. Istotną zmianę nazewnictwa wprowadza natomiast przekształcenie dotychczasowych szkół zawodowych w szkoły branżowe I i II stopnia. Wszystkie te zmiany muszą zostać uwzględnione w arkuszach organizacji szkół powstających od nowego roku szkolnego. 

czytaj więcej »

 Reforma oświaty pociągnęła za sobą wiele zmian dotyczących ustroju szkolnictwa oraz podstaw programowych. Te z kolei obligują dyrektorów do przeprowadzenia zmian kadrowych.Regulacje kadrowe dotyczą również pracowników samorządowych, szczególnie gimnazjów. W tym artykule szczegółowo opisujemy zmiany dotyczące pracowników niepedagogicznych w poszczególnych typach szkół oraz związane z tym zadania dyrektora.

czytaj więcej »

Wdrażanie reformy oświaty wiąże się z wieloma nowymi zadaniami dla dyrektorów szkół, a także organów prowadzących. Począwszy od uchwał związanych z dostosowaniem sieci szkół, po sprawne przeprowadzenie ruchów kadrowych w maju czy zmianę dokumentacji szkolnej. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora szkoły i terminy wprowadzania zmian.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji pisaliśmy na temat ogólnych zasad przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteriów, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Druga część tekstu jest poświęcona wielu kwestiom organizacyjnym związanym z przyjmowaniem cudzoziemców, tzn. wymaganej dokumentacji, wypadków odmowy przyjęcia ucznia oraz warunkom kształcenia. W tym zakresie przepisy również ulegną zmianie, więc należy śledzić je na bieżąco.

czytaj więcej »

wiper-pixel