137

Zadawanie prac domowych - czy jest konieczne

Prace domowe dla wielu rodzin są prawdziwą udręką. Zmęczeni, po powrocie z pracy rodzice siadają ze zmęczonym szkolnym hałasem dzieckiem do stołu i zaczyna się  kilkugodzinna batalia. Pracy domowej, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest bardzo dużo i często są to zadania odbierane przez uczniów jako nużące i nieciekawe. Problem prac domowych niejednokrotnie poruszał też Rzecznik Praw Dziecka. Czy tak musi wyglądać codzienność polskich uczniów i ich rodzin?

RPD: Jak wyeliminować wszawicę ze szkół

Temat wszawicy systematycznie pojawia się na początku roku szkolnego, gdy dzieci wracają z kolonii i obozów, a następnie  późną jesienią i na początku zimy, kiedy zaczynają nosić czapki - przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do dyrektorów szkół i przedszkoli m.in. o wypracowanie - z udziałem rodziców - określonych procedur przeglądu czystości skóry głowy, które będą przez wszystkich akceptowane i respektowane.

Pomoc psychologiczno-pedagogicznej po zmianach - formy wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole powinna być udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i uczniami oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. Potrzeby dziecka mogą jednak wymagać dodatkowego wsparcia w celu wyeliminowania występujących trudności lub rozwijania jego szczególnych uzdolnień, w formach wykraczających poza zindywidualizowaną pracę podczas zajęć edukacyjnych. Potrzeby dzieci i młodzieży mogą również implikować konieczność zorganizowania wsparcia dla rodziców, a w wielu przypadkach również dla nauczycieli i specjalistów, którzy pracują z uczniem.

136

Zakończenie stanu nieczynnego – 8 obowiązków dyrektora

W aktualizacji styczniowej, Nr 135 zamieszczona była pierwsza część tekstu dotycząca stanu nieczynnego - artykuł „Zakończenie stanu nieczynnego - 3 przesłanki, 8 przykładów”. Dnia 28 lutego stosunek pracy nauczycieli, którzy korzystają ze stanu nieczynnego, wygaśnie. Ponieważ, oprócz przesłanek zakończenia stanu nieczynnego, na dyrektorze spoczywa wiele obowiązków – w tym wydaniu szczegółowo opisujemy zadania dyrektora. Dzięki temu będzie jasne komu i w jakiej wysokości wypłacić ekwiwalent, jak wypełnić świadectwo pracy czy kiedy wypłacić trzynastkę i świadczenie urlopowe.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r. – 6 kroków postępowania

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela. Zmiana zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia to nie tylko ograniczenie prawa do tego urlopu, ale także modyfikacja całej procedury jego udzielania. Opisujemy, jak krok po kroku udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Trzynastka za 2017 rok - 60 przykładów z praktyki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Oznacza to, że trzynastkę za 2017 rok należy wypłacić najpóźniej do końca marca 2018 r. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie i w jakiej wysokości wypłaca się je poszczególnym pracownikom? Ekspert zebrał 60 problemowych sytuacji związanych z udzieleniem trzynastki i odpowiada kiedy należy się pracownikowi, a kiedy nie. Dla uporządkowania niezbędnych informacji, zapraszam do lektury tekstu.

134

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach. Część I: Podstawa prawna, organizacja - 18 praktycznych rozwiązań

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielenie tej pomocy jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Za jej organizację w placówce odpowiada dyrektor szkoły. Jak wynika z bardzo wielu pytań do redakcji - nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej przysparzają jednak wielu wątpliwości i niejasności. By pomóc uporządkować nowe regulacje, ekspert interpretuje zmiany prawne oraz zbiera i odpowiada na wszystkie pytania dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odpowiedzialność za imprezy szkolne - 9 przykładów

 Jest wiele rodzajów uroczystości organizowanych zarówno przez szkołę, jak i podmioty zewnętrzne na terenie szkoły czy też poza nim. Mogą to być studniówki, dyskoteka, połowinki, festyny,  szkolne karnawały, zakończenia roku i inne wydarzenia. W zależności od tego, kto jest organizatorem szkolnej imprezy, ma ona charakter szkolny lub prywatny. W każdym z tych przypadków różny będzie zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły za bezpieczeństwo uczestników. Sprawdzamy kto i za jakie imprezy ponosi odpowiedzialność.

133

Zmiany w statucie szkoły - 13 obszarów

Najpóźniej do 30 listopada dyrektor szkoły musi zaktualizować jej statut i dostosować do nowych przepisów oświatowych. Przepisy ustawy - Prawo oświatowe określają szczegółowo obowiązkowe treści, które należy ująć w nowym statucie. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zmian w statucie - wyliczenia i wypunktowania pozwolą prześledzić, czy zaktualizowany statut zawiera wszystkie wymagane elementy.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - 25 przykładów

Zarówno nauczycielom jak i pracownikom niepedagogicznym mogą przysługiwać nie tylko emerytury, ale także renty. W razie pogorszenia stanu zdrowia skutkującego częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy możliwe jest ubieganie się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednak aby ją otrzymać, należy też legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. Poza tym należy spełniać szereg innych warunków.

132

Świetlica po reformie oświaty - 11 zmian

Świetlica funkcjonująca w szkole podstawowej i gimnazjum również podlega przemianom wprowadzonymi reformą oświatową. Nowe przepisy nie przewidują rewolucji. Niemniej jednak wprowadzają pewne modyfikacje. Na uwagę zasługuje kilka z nich m.in. nowe podstawy funkcjonowania świetlic, uregulowanie zasad organizacji świetlicy w statucie, wyłączenie z zadań statutowych opieki świetlicowej. Jakie jeszcze modyfikacje wprowadziły nowe przepisy? Jak poprawnie zorganizować zajęcia świetlicowe? Na pytania odpowiadamy w tym artykule. Ekspert zamieścił też konkretne przykłady z praktyk szkolnych, by – wykorzystując poprawne rozwiązania – uniknąć błędów w swojej placówce.

Raport NIK: Funkcjonowanie świetlic szkolnych - 18 błędów z omówieniem

Najwyższy Izba Kontroli  przeprowadziła od 21 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych. Celem głównym kontroli była ocena, czy uczniom szkół podstawowych zapewniono odpowiednie zajęcia świetlicowe.  Kontrolą objęto łącznie 36 jednostek, z tego: 4 kuratoria oświaty i 32 publiczne szkoły podstawowe z terenu różnych województw. Jednym z efektów tych działań jest raport – Informacja o wynikach kontroli – funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Przydzielania i rozliczanie godzin ponadwymiarowych -  25 zasad

Wśród dyrektorów szkół pojawia się wiele wątpliwości związanych z przydzielaniem oraz rozliczaniem nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Należy wiedzieć, kto może te godziny realizować, a komu nie przysługuję, oraz jak wypłacać za nie wynagrodzenie. Czy np. za dni ustawowo wolne od pracy , albo podczas sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Aby rozwiać wszystkie problematyczne kwestie zamieszczamy artykuł zawierający 25 zasad postępowania związanego z realizacją godzin ponadwymiarowych w szkole.

131

Zmiany od 1 września 2017 r. - 44 nowe rozporządzenia

Nowy rok szkolny stawia przed dyrektorami nowe wyzwania i obowiązki – głównie w kontekście reformy systemu oświaty. Aby sprostać wszystkim wymaganiom zamieszczamy omówienie nowych rozporządzeń i nowości  wynikających z ustawy – Prawo oświatowe. To kompendium wiedzy pozwoli usystematyzować, uporządkować i utrwalić wprowadzone zmiany. Ekspert zebrał i szczegółowo omówił wszystkie 44 rozporządzenia, które obowiązują od nowego roku szkolnego.

130

Stanowisko wicedyrektora od 1 września - 13 zasad postępowania

W poprzedniej aktualizacji (wrześniowej) pisaliśmy na temat stanowiska dyrektora szkoły w związku z reformą oświaty i przekształceniem placówek oświatowych. Ekspert opisał 26 zasad postępowania. W tym numerze zbieramy informacje dotyczące wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze. Przykładowo, w odróżnieniu od stanowiska dyrektora, pozostałe stanowiska kierownicze w szkołach nie mają prawnie narzuconego okresu kadencji i mogą być również powierzane na czas nieokreślony. Sprawdzamy, jakich posunięć kadrowych mogą spodziewać się wicedyrektorzy od 1 września 2017 r. 

129

Stanowisko dyrektora od 1 września - 26 zasad postępowania

Reforma oświaty i związane z nią przekształcenia szkół, a w szczególności wygaszanie gimnazjów, rodzą pytania, jakie będą dalsze losy dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska do 31 sierpnia 2019 r.  Sprawdzamy, jakich posunięć kadrowych może spodziewać się dyrektor, wicedyrektor oraz nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w związku ze zmianami od 1 września 2017 r.

Rada rodziców po reformie oświaty - 10 nowości

Reforma oświaty wprowadziła zmiany regulacji niemal w każdej dziedzinie pracy szkoły. Ustawa o systemie oświaty i nowa ustawa - Prawo oświatowe nadaje organom szkoły, w tym radzie rodziców nowe kompetencje. Co się zmieni od 1 września oraz jakie zadania będą spoczywać na radzie rodziców w nowym roku szkolnym przedstawiamy w tym artykule.

128

Wykorzystanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych w pracy szkoły - 10 przykładów

  Uzasadniając potrzebę wykorzystywania wyników badań w pracy szkoły, warto chwilę zastanowić się nad znaczeniem wszelkich badań. W każdej dziedzinie działalności ludzkiej są one prowadzone i warunkują jej rozwój. Wydaje się, że potrafimy docenić badania, których efektem są innowacyjne, bardziej zdrowe, ergonomiczne produkty takie jak: implanty, leki, technologie poprawiające jakoś życia. Trudniej jest cenić badania związane z wiedzą o ludziach i co więcej zaakceptować je w szkole, która obciążona jest wieloma zadaniami, a przede wszystkim koniecznością ich dokumentowania. Warunkiem zaakceptowania przez nauczycieli kolejnego obowiązku jakim jest prowadzenie i wykorzystywanie badań, jest dostrzeżenie ich użyteczności.

Świadectwo pracy dla nauczyciela - 23 wskazówki wypełniania

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które weszło w życie na początku 2017 r., zawiera zarówno formularz świadectwa, jak i objaśnienia co do jego wypełnienia. Niemniej jednak z uwagi na specyfikę zatrudniania nauczycieli prawidłowe sporządzenie świadectwa pracy w szkole może wiązać się z trudnościami. Opracowana instrukcja pomoże zgodnie z prawem przygotować świadectwo pracy dla nauczyciela. Przedstawiamy 21 wskazówek, jak postępować wypełniając świadectwo.

127

Zmiana pieczątek i numeru NIP w razie przekształcenia szkoły

Od 1 września szkoła zostanie przekształcona z zespołu szkół w szkołę podstawową z wygasającym gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi. Gmina nie planuje teraz dać nowego statutu, aktu założycielskiego (dopiero w połowie września). Czy w takim razie mamy zmieniać pieczątki i NIP? Kiedy dokonuje się zmian formalnych?

Wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego - 33 przykłady

Okres wakacji upływa pod znakiem urlopu dyrektora, nauczycieli, a także w znacznej mierze pracowników niepedagogicznych. W niektórych przypadkach konieczne może jednak okazać się odwołanie danego pracownika z urlopu i polecenie wykonywania mu obowiązków służbowych. Kiedy, w jakich okolicznościach będzie to dopuszczalne i jakie wiążą się z tym obowiązki - na te pytania odpowiadamy w artykule.

126

Zapowiadane duże zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym (w tym dziale „Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych”) zawiera także szereg zmian w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie co do zasady 1 września 2018 r. Lista planowanych zmian w Karcie Nauczyciela jest bardzo szeroka.

Zakres czynności dyrektora gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej

W związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/18, aktualny dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem w szkole podstawowej (i takie pismo otrzymał od organu prowadzącego). Dyrektor w gimnazjum jest zatrudniony jako menedżer (nie pełnił w gimnazjum nadzoru pedagogicznego). Jaki zatem powinien otrzymać zakres czynności na nowym stanowisku i jak powinno być ustalone jego wynagrodzenie?

Wyprawka szkolna 2017/2018

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych. Przedstawiamy warunki przyznania oraz wysokość dofinansowania na rok szkolny 2017/2018. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

125

Zmiany w kształceniu uczniów powracających z zagranicy

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi i powracających z zagranicy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Świadectwa szkolne w roku szkolnym 2016/2017

 Bieżący rok szkolny wymaga od dyrektora dużej staranności w nadzorze nad wypełnianiem świadectw przez nauczycieli. Oprócz wiedzy, jak wypełnić świadectwo, trzeba wiedzieć  jakie świadectwo wypełnić, dlatego niezbędna jest znajomość nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które obowiązuje od 28 stycznia 2017 r.

124

Wychowanie do życia w rodzinie na świadectwie

MEN publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Poza zmianami dostosowawczymi należy zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

Udostępnianie przez szkołę informacji o jej funkcjonowaniu

Przeprowadzono zapytanie o cenę dotyczącą ubezpieczenia majątku szkoły. Wygrała firma z najniższą ceną - składka około 4000 zł. Składający ofertę podpisali, że zapoznali się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszą zastrzeżeń oraz zdobyli informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały przez składających oferty zaakceptowane i zobowiązali się – w przypadku wybrania oferty – do zawarcia umowy. Składający ofertę spełnili warunki przesłane w zapytaniu ofertowym. Obecnie agent ubezpieczeniowy, który składał ofertę, żąda na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z 2002 r. (każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej), wglądu w dokumentację ubezpieczeniową nie tylko z zapytania ofertowego, ale również chce sprawdzić zawarte polisy. Jaką dokumentację musimy udostępnić?

Program „Bezpieczna+” - priorytety działania

Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r. W najbliższym roku szkolnym kontynuowane będą zadania z lat ubiegłych, ale wyznaczono dla szkół inne priorytety działania.

122

Zmiany w pracy wizytatorów kuratorium

18 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

121

Zapowiadany wzrost wynagrodzeń nauczycieli

W opublikowanym w dniu 25 stycznia projekcie nowelizacji rozporządzenia płacowego MEN przewiduje wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dlatego rozporządzenie wejdzie w życie już następnego dnia po jego ogłoszeniu. Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2017 r.