Zmiany w pracy wizytatorów kuratorium

18 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych - wykaz zmian

 Reforma oświaty pociągnęła za sobą wiele zmian dotyczących ustroju szkolnictwa oraz podstaw programowych. Te z kolei obligują dyrektorów do przeprowadzenia zmian kadrowych.Regulacje kadrowe dotyczą również pracowników samorządowych, szczególnie gimnazjów. W tym artykule szczegółowo opisujemy zmiany dotyczące pracowników niepedagogicznych w poszczególnych typach szkół oraz związane z tym zadania dyrektora.

Statut szkoły powstałej w wyniku przekształcenia

Czy w okresie przejściowym reformowania sieci szkół, JST będzie musiała podjąć uchwały w sprawie pierwszego statutu szkoły podstawowej powstałej po przekształceniu gimnazjum? W uzasadnieniu do prawa wprowadzającego napisano, że przepisów ustawy o systemie oświaty nie stosuje się, ale w tej kwestii nawet kuratorzy nie mówią jednym głosem.

Sąd Najwyższy o kryteriach doboru do zwolnienia

Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia - najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia.