WYDANIE ONLINE

Maj i czerwiec to czas wyjazdów na zielone szkoły i szkolne wycieczki. Najważniejsze na nich jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci. Aby je zapewnić szkoła musi spełnić szereg wymogów dotyczących dokumentacji, przeglądów, kadry, dostosowania warunków w miejscu pobytu. Choć temat jest wszystkim doskonale znany, co roku pojawiają się liczne wątpliwości: ile może trwać zielona szkoła, czy środkiem komunikacji może być pociąg lub samolot, kto może być opiekunem wycieczki, czy można przebadać kadrę pod kątem trzeźwości, kiedy dokonać przeglądu pojazdu? Zapraszam do lektury tekstu, gdzie przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze problemy dyrektorów.

czytaj więcej »

 W kwietniu w szkołach dyrektorzy zazwyczaj zaczynają przygotowywać podsumowanie nadzoru w oparciu o założenia z planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Tak opracowany dokument – raport z ewaluacji pokaże, co udało się osiągnąć, a co należy poprawić. Nasz ekspert, specjalista ds. badań pedagogicznych pokazuje krok po kroku jak opracować raport z ewaluacji, na co należy zwrócić uwagę i co dalej warto zrobić z opracowanym podsumowaniem ewaluacji wewnętrznej w szkole.

czytaj więcej »

Dzieci mogę realizować obowiązek szkolny również w formie edukacji domowej. Wniosek o edukację domową swojego dziecka rodzic będzie składał do dyrektora szkoły usytuowanej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Zmaleje swoboda rodziców w wyborze placówek kontrolujących stan wiedzy ich dzieci. Sprawdzamy co się zmieni  i  jakie zajdą zmiany w wydawaniu zezwolenia na edukacje pozaszkolną.

czytaj więcej »

Kwiecień i maj to czas wycieczek i zielonych szkół. Trzeba je odpowiednio przygotować tak, by dzieci były bezpieczne. Jednak niestety często zdarza się, że szkolne wyjazdy to dla młodzież czas pierwszych inicjacji alkoholowych czy narkotykowych. W takiej sytuacji postępowanie kierownika i opiekunów ucznia powinno być bardzo skonkretyzowane i stanowcze. Warto, by nauczyciele jeszcze przed wyjazdem zapoznali się z krokami postępowania w razie przyłapania ucznia na piciu czy zażywaniu narkotyków.

czytaj więcej »

Dnia 27 marca br. w Dzienniku Ustaw ukazało się długo wyczekiwane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Po publikacji rozporządzenie wywołuje bardzo duże kontrowersje, gdyż w stosunku do projektu, z opublikowanego aktu prawnego usunięto przepis przejściowy regulujący zasady opracowywania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Dnia 17 marca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Najwięcej kontrowersji w nowym rozporządzeniu budzą zmiany dotyczące arkusza organizacji.

czytaj więcej »

Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Będą one wprowadzane do poszczególnych klas systematycznie. Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej skierowała list do środowiska oświatowego, w którym zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie. Poprosiła w nim również dyrektorów szkół o zorganizowanie w placówkach oświatowych spotkań z rodzicami i uczniami dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przez uczniów.

czytaj więcej »

Od 21 marca br. obowiązuje nowe rozporządzenie, zgodnie z którym rekrutacja do szkół absolwentów gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 będzie przeprowadzana na nowych zasadach. Rozporządzenie wskazuje m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I absolwentów gimnazjów.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia płacowego nauczycieli. Nowelizacja przewiduje jedynie podwyżkę stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżka jest jednak iluzoryczna.

czytaj więcej »

Dnia 22 marca br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. W związku z tym rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 musi się odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Określają one m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów.

czytaj więcej »

Na najbliższy rok szkolny arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola publicznego musi być przygotowany według nowych przepisów. Choć wchodzą one w życie dopiero 1 września 2017 r., to zdaniem MEN muszą być stosowane już do arkuszy przygotowywanych na najbliższy rok szkolny.

czytaj więcej »

wiper-pixel