WYDANIE ONLINE

Nauczyciel wspomagający w czasie pandemii - zadania, praca z uczniem, wspieranie online
Kształcenie specjalne, z roku na rok, w coraz większym stopniu obecne jest w pracy szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. Zwiększająca się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pojawiająca się w szkołach stawia przed nauczycielami nowe, niełatwe wyzwania, którym muszą sprostać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego władze oświatowe wydały w 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które określa zasady pracy z takimi uczniami. Rola nauczyciela wspomagającego w dobie pandemii jest szczególnie istotne – musi pomagać dziecku w codziennej pracy, wspierać online, ułożyć współpracę z innymi nauczycielami a to wszystko w formie zdalnej.

czytaj więcej »

Przykładowe materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną można znaleźć m.in. tu:

czytaj więcej »

Dnia 16 grudnia podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające duże zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych, o których mowa była już od dłuższego czasu i towarzyszyło im wiele spekulacji. Zgodnie z zapowiedziami - zmiany są radykalne i wynikają z istniejącej sytuacji pandemii, która utrudnia przygotowania do tych ważnych egzaminów.

czytaj więcej »

Współczesna szkoła wzbudza duże zainteresowanie wśród rodziców. Dostępne obecnie, a niespotykane wcześniej, środki komunikacji sprzyjają częstym kontaktom pomiędzy rodzicami, dziećmi i ich nauczycielami. Opinie o szkole i nauczycielach, dobre i złe, rozprzestrzeniają się z prędkością światła powodując u niektórych dorosłych pewne zniechęcenie życiem współczesnej szkoły. Kierując się różnymi pobudkami skłaniają się oni do odsunięcia swoich dzieci od realizacji obowiązku szkolnego w warunkach szkolnych. Taką możliwość stwarzają bowiem przepisy prawa oświatowego. Zanim do tego jednak dojdzie muszą zostać spełnione określone prawem wymogi. Jak więc wygląda droga do tzw. nauczania domowego? Zapraszam do lektury materiału.

czytaj więcej »

Czy w zawiązku z ograniczeniem pracy szkół z powodu COVID organ prowadzący może odmówić przyznania godzin nauczania indywidualnego rodzicowi ucznia niepełnoletniego/pełnoletniemu uczniowi, który posiada orzeczenie poradni ze wskazaniem do nauczania indywidualnego? Organ prowadzący uważa, że przy zdalnym kształceniu nie ma sensu wydatkowania środków na takie kształcenie. Bardzo proszę o podstawę prawną.

czytaj więcej »

Czy jeśli rada pedagogiczna podejmuje uchwałę, to dyrektor musi oprócz tego jeszcze formułować zarządzenie? Chodzi o przypadki, gdy np. zgłoszona innowacja jest uchwalona przez radę pedagogiczną, a oprócz tego, czy musi być zarządzenie w tej sprawie?

czytaj więcej »

Jak prowadzić dziennik elektroniczny dla ucznia, który był przypisany do klasy w dzienniku z początkiem roku szkolnego i w grudniu przeszedł na edukację domową? Czy należy takiego ucznia wyłączyć w dzienniku z zajęć (przedmiotów) czy trzeba go inaczej oznaczyć?

czytaj więcej »

wiper-pixel