WYDANIE ONLINE

Na koniec I semestru na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, a także porażki. Nauczyciele również powinni przyjrzeć się własnej pracy z uczniami, funkcjonowaniu zespołów, których są członkami i efektom podejmowanych działań. Wnioski z podsumowania I semestru stanowią podstawę do czasami niezbędnej modyfikacji działań w II półroczu. Podpowiadamy, jak podsumować pracę szkoły po I semestrze roku szkolnego 2013/2014. 

czytaj więcej »

Dnia 22 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Erasmus+ – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Z nowego programu będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego, trenerzy, pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu może polegać na zorganizowaniu punktów zbiorczych. Przepisy nie zobowiązują do tego, aby szkolny autobus zabierał uczniów bezpośrednio spod ich domów – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 3/13).

czytaj więcej »

O tym, czy zarządzenie dyrektora szkoły stanowi informację publiczną nie przesądza jego tytuł, lecz treść. Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych.

czytaj więcej »

Pod koniec listopada ubiegłego roku weszła w życie zmiana rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna.

czytaj więcej »

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia między innymi zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie się na tymczasowych  zasadach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można odebrać wychowawstwo nauczycielowi w związku ze skargami rodziców na jego zachowanie (agresja słowna) wobec uczniów?

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna i komisje okręgowe  nie współpracują z wydawnictwem Operon ani innymi wydawnictwami lub podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.

czytaj więcej »

Nowa minister edukacji przedstawiła plan działań, które mają zapewnić, że 1 września 2014 r. szkoły będą przygotowane na przyjęcie 6-latków. Plany te obejmują m.in. szkolenia dla nauczycieli, opracowanie przepisów gwarantujących miękkie przejście z przedszkola do szkoły oraz z klasy III do IV szkoły podstawowej, a także nowe zasady organizowania grup opieki świetlicowej. Ważną zmianą ma być umożliwienie złożenia wniosku o nauczanie domowe w dowolnym momencie roku szkolnego oraz możliwość cofnięcia sześciolatka do przedszkola na wniosek rodziców.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim dokumencie dyrektor i wicedyrektorzy szkoły oraz przedszkola w zespole szkół powinni poświadczyć swoją obecność w pracy? Nauczyciele szkoły i przedszkola podpisują się w dziennikach zajęć, pracownicy administracji i obsługi podpisują na liście obecności. Jak dokumentować obecność w pracy dyrektora i wicedyrektorów?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gimnazjum został w 2012 roku wyłoniony w drodze konkursu i powierzono mu stanowisko na okres 5 lat (do 2016 roku). Obecnie organ prowadzący chce utworzyć zespół składający się z gimnazjum, szkoły podstawowej i jej filii. Czy możliwe jest utworzenie zespołu w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa z filią? Czy można skrócić kadencję dyrektora gimnazjum? Czy można ogłosić nowy konkurs na dyrektora zespołu szkół?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole podstawowej w klasach I–III oraz w klasach IV–VI można tworzyć klasy dwujęzyczne? Jeżeli tak, to czy muszą być tworzone od klasy pierwszej w etapie I–III i od klasy czwartej w etapie IV–VI? Czy możliwe jest utworzenie na przykład od klasy drugiej, trzeciej, piątej lub szóstej? Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel uczący języka obcego w klasach I–III, a jakie w klasach IV–VI? Które bloki i jakie przedmioty mogą być nauczane w języku obcym?

czytaj więcej »

  Na 7 miliardów ludzi na świecie przypada obecnie około 5,3 miliarda telefonów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z końca marca 2013 roku liczba abonentów i użytkowników telefonii komórkowej w Polsce wyniosła 54,9 mln. Na 100 mieszkańców przypadało 142,3 abonentów i użytkowników. Raport „Diagnoza społeczna 2013” pokazuje, że z telefonów komórkowych korzysta w Polsce już ponad 87% społeczeństwa, w tym również dzieci i młodzież. W wielu szkołach używanie przez uczniów telefonów komórkowych staje się problemem.

czytaj więcej »

Po ostatniej zmianie przepisów w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor powinien zadbać, aby nauczyciele koncentrowali się na bezpośredniej pracy z uczniami. Nowe rozporządzenie ugruntowuje zasadę zapewniania każdemu uczniowi kompleksowej oferty wsparcia w środowisku nauczania i wychowania. W tym celu wprowadza formułę „bieżącej pracy” z uczniem jako formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Od wielu miesięcy trwały prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Większość zmian miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt ustawy nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych i do końca grudnia nowe przepisy nie zostały uchwalone.

czytaj więcej »

wiper-pixel