ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

PYTANIE 1 Kompetencje rady pedagogicznej do odwołania dyrektora PYTANIE 2Dziennik właściwy do wpisywania doradztwa zawodowego PYTANIE 3Organizacja i powołanie rady rodziców w nowym roku szkolnym PYTANIE 4 Zasady likwidacji klasy, gdy uczęszcza do niej jeden uczeń PYTANIE 5 Ewidencjonowanie zajęć w SIO PYTANIE 6 Przechowywanie dokumentacji nauczycieli PYTANIE 7 Decyzja pełnoletniego ucznia o nie informowaniu rodziców o ocenach PYTANIE 8Uregulowania dotyczące używania w szkole telefonów komórkowych

NADZÓR PEDAGOGICZNY I KONTROLA

PYTANIE 1 Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru PYTANIE 2 Obserwacja zajęć przez kierownika świetlicy szkolnej PYTANIE 3 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w ramach nadzoru PYTANIE 4Zasady monitorowania pracy szkoły PYTANIE 5 Ewaluacja zewnętrzna i kontrola finansowa przeprowadzane jednocześnie PYTANIE 6 Kontrola prawidłowości przyjmowania zgłoszeń do szkoły rejonowej

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE

PYTANIE 1 Wyniki klasyfikacji śródrocznej w arkuszu ocen ucznia PYTANIE 2Samodzielna zmiana szkoły przez pełnoletniego ucznia PYTANIE 3Skreślenie z listy pełnoletniego ucznia PYTANIE 4Potwierdzenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego PYTANIE 5 Procedura i zasady wyjścia na konkursy i do teatru PYTANIE 6 Edukacja domowa a uczestnictwo w zajęciach i wycieczkach szkolnych PYTANIE 7Zajęcia z wychowawcą w nauczaniu indywidualnym PYTANIE 8Informowanie szkoły publicznej o spełnianiu obowiązku szkolnego PYTANIE 9Zwolnienie a obecności ucznia na zajęciach WF PYTANIE 10 Uczestnictwo rodziców w egzaminie poprawkowym ucznia

KADRY I PŁACE

PYTANIE 1Dane w umowie na zastępstwo zgodne z RODO PYTANIE 2Pełnienie funkcji wychowawcy klasy przez wicedyrektora PYTANIE 3Zasady korekty świadectwa pracy PYTANIE 4Czas nieobecności powodujący przerwanie stażu PYTANIE 5 Podstawa opracowania „Planu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli” PYTANIE 6 Uprawnienia pracownika wychowującego niepełnosprawne dziecko PYTANIE 7Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach PYTANIE 8Kontynuacja stażu po 1 września 2018 r. a ocena pracy PYTANIE 9 Praca nauczyciela w szczególnym charakterze PYTANIE 10Wymiar urlopu - w roku kalendarzowym czy szkolnym PYTANIE 11Rozwiązanie umowy z dyrektorem, który przechodzi na emeryturę PYTANIE 12Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w związku z wycieczką PYTANIE 13Prawo do dodatku stażowego przy dwóch umowach w jednej szkole PYTANIE 14Niezakończone okresy zatrudnienia a prawo do dodatku za wysługę lat PYTANIE 15Jednorazowa premia w podstawie trzynastki · 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

PYTANIE 1Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka z internatem PYTANIE 2Opłata za media w wynajmowanej sali gimnastycznej PYTANIE 3Wykazania faktury z odwrotnym obciążeniem PYTANIE 4Zakup podręczników z dotacji celowej PYTANIE 5 Rozliczenie zakupu papieru i tonera z dotacji celowej PYTANIE 6 Finansowanie kursów i warsztatów dla nauczycieli z dotacji gminnej PYTANIE 7Rozliczanie dotacji zgodnie z nową ustawą

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA

PYTANIE 1 Informacja z KRK od opiekuna wycieczki szkolnej PYTANIE 2 Dwa rozporządzenia do organizacji wycieczek szkolnych PYTANIE 3 Termin zgłaszania przez nauczyciela planowanego wyjazdu PYTANIE 4 Postępowanie w przypadku braku opieki ze strony rodziców ucznia PYTANIE 5 Uczestnictwo ucznia po wypadku w zajęciach szkolnych PYTANIE 6 Upomnienie ucznia na forum szkoły PYTANIE 7 Używanie gwizdka w celu uciszenia uczniów PYTANIE 8 Odbieranie ucznia ze szkoły przez starszego kolegę PYTANIE 9 Używanie piecyków elektrycznych w szkole ·