150

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

PYTANIE 1 Kompetencje rady pedagogicznej do odwołania dyrektora PYTANIE 2Dziennik właściwy do wpisywania doradztwa zawodowego PYTANIE 3Organizacja i powołanie rady rodziców w nowym roku szkolnym PYTANIE 4 Zasady likwidacji klasy, gdy uczęszcza do niej jeden uczeń PYTANIE 5 Ewidencjonowanie zajęć w SIO PYTANIE 6 Przechowywanie dokumentacji nauczycieli PYTANIE 7 Decyzja pełnoletniego ucznia o nie informowaniu rodziców o ocenach PYTANIE 8Uregulowania dotyczące używania w szkole telefonów komórkowych

NADZÓR PEDAGOGICZNY I KONTROLA

PYTANIE 1 Termin na zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru PYTANIE 2 Obserwacja zajęć przez kierownika świetlicy szkolnej PYTANIE 3 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w ramach nadzoru PYTANIE 4Zasady monitorowania pracy szkoły PYTANIE 5 Ewaluacja zewnętrzna i kontrola finansowa przeprowadzane jednocześnie PYTANIE 6 Kontrola prawidłowości przyjmowania zgłoszeń do szkoły rejonowej

149

Trening ewakuacyjny - 9 kroków postępowania

Próbna ewakuacja powinna być przeprowadzona nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli przed 30 listopada. Nie warto jednak czekać z tą procedurą na ostatni moment, bo od jakości i rzetelności jej przeprowadzenia zależy bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, a to jest najważniejsze. Zatem skrupulatnie zaplanowany, ogłoszony i przeprowadzony trening da pewność, że w razie zagrożenia społeczność szkolna nie będzie narażona na niepotrzebne dodatkowe niebezpieczeństwo.

Regulaminy, procedury i instrukcje w szkole

Dla zapewnienia właściwej organizacji pracy, w szkole są tworzone regulaminy, procedury i instrukcje. Dokumentów zbiera się bardzo dużo, następnie trzeba je weryfikować i aktualizować. Ekspert porządkuje zasady tworzenia dokumentów organizacyjnych szkoły: opisuje które z nich według przepisów prawa są obowiązkowe, które nie są wymagane ale przydają się i lepiej je stworzyć, a które tylko są wytworem biurokracji.

148

Wykonywanie zadań służby bhp w szkole - 16 praktycznych porad, 9 przykładów

W aktualizacji Sierpień/Wrzesień, Nr 145 pisaliśmy na temat przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego i wakacyjnym przeglądzie bhp oraz instalacji elektrycznej. Kolejnym obowiązkiem dyrektora w związku z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole jest zagwarantowanie należytego pełnienia obowiązków służby bhp. W niektórych sytuacjach wystarczy zatrudnienie specjalisty bhp albo powierzenie wykonywania zadań służby bhp osobie zatrudnionej w szkole na innym stanowisku. Kiedy jednak konieczne będzie powołanie odrębnej służby bhp?  Komu można powierzyć wykonywanie tych zadań? Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze i szkole? Odpowiadamy na te pytania w artykule.

Nowości w prawie oświatowym w roku szkolnym 2018/2019 - 21 obszarów zmian

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok dużych zmian oświatowych. Część z nich jest konsekwencją reformy oświaty i zmiany systemu szkolnictwa. Poza tym zupełnie nowe regulacje dotyczą awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy, organizacji wycieczek szkolnych czy doradztwa zawodowego. Nasi eksperci zebrali szczegółowe regulacje, nowe przepisy i opracowali do nich komentarze - dzięki temu przedstawiamy kompletne kompendium zmian oświatowych, przydatne w pracy każdego dyrektora i nauczyciela.

146

Ocena pracy nauczycieli od 1 września - 12 zasad

Od 1 września ocena pracy nauczycieli będzie przebierała według nowych zasad. Jakie to zasady i jak należy postępować opisujemy w tym artykule. Nasz ekspert zebrał 12 zasad, których należy przestrzegać dokonując nowej oceny pracy nauczycieli. Na temat oceny pracy pisaliśmy też w numerze Sierpniowym (145) w dziale Ważna procedura – Regulamin oceny pracy nauczycieli krok po kroku. Warto już na początku roku zapoznać się z nowymi wytycznymi, by niczego nie przeoczyć.

145

Sprawozdanie z rocznego nadzoru pedagogicznego - wzór z omówieniem

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego to bardzo ważne zadanie dyrektora szkoły. Sprawnie i rzetelnie opracowane sprawozdanie pomaga uporządkować sprawy szkolne, wyciągnąć ważne wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym, pokazuje, które aspekty pracy szkoły wymagają poprawy i większego nakładu czasu. To zatem bardzo ważny zbiór danych do stworzenia planu nadzoru dyrektora na nowy rok szkolny. Jak skonstruować wzorcowe sprawozdanie i co w nim zawrzeć opisujemy w artykule.

Regulamin oceny pracy nauczycieli krok po kroku

Nowe rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego wprowadziło obowiązek opracowania wewnątrzszkolnego regulaminu oceny pracy nauczycieli, który określi wskaźniki oceny pracy uwzględniając kryteria zawarte w rozporządzeniu oraz specyfikę danej szkoły. Jest na to czas do 1 września. By sprawnie i bezbłędnie wywiązać się z tego obowiązku polecam prześledzić, opracowaną przez naszego eksperta, procedurę opracowywania regulaminu krok po kroku.

144

Przyznawanie i wypłacanie odprawy - 11 zasad, 30 problemowych sytuacji

Dyrektor, rozwiązując stosunek pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia musi wypłacić mu odprawę. Kiedy należy się odprawa, a w jakich sytuacjach pracownik jej nie otrzyma? Jak obliczyć jej wysokość? Zagadnienie to budzi liczne wątpliwości, dlatego ekspert zebrał 11 zasad dotyczących wypłaty odprawy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Mamy nadzieję, że pozwoli to uporządkować zagadnienie i usystematyzować wiedzę.

143

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

PYTANIE 1 Powierzenie obowiązków ABI PYTANIE 2 Szkolenie pracowników z RODOPYTANIE 3 Pieczęć na świadectwie szkolnymPYTANIE 4 „Odrabianie” przez szkołę dni wolnychPYTANIE 5 Kolor czerwony w dokumentacji szkolnejPYTANIE 6 Uczeń zgubił podręcznik - jak postępowaćPYTANIE 7 Czas pracy świetlicyPYTANIE 8 Przejście na komputerową wersję arkusza ocenPYTANIE 9 Ogólnodostępna lista z zaległościami nauczycieliPYTANIE 10 Dwa języki obce w podstawie programowej - od której klasyPYTANIE 11 Podział na grupy na zajęciach informatykiPYTANIE 12 Zasady kontaktowania się dyrektora z rodzicami

NADZÓR PEDAGOGICZNY I KONTROLA

PYTANIE 1 Ankieta jako praca zespołu ds. ewaluacjiPYTANIE 2 Zatwierdzenie planu nadzoru dyrektoraPYTANIE 3 Zmiany w planie nadzoru w ciągu rokuPYTANIE 4 Obserwacja lekcji przez dyrektora - czy może trwać kilka minutPYTANIE 5 Zasady monitorowania pracy szkołyPYTANIE 6 Przygotowanie szkoły do kontroli Państwowej Inspekcji PracyPYTANIE 7  Wypadek w szkole i śmierć ucznia - co skontroluje kuratorium

142

Ważna procedura: Rozpatrywanie zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny zachowania

Jeśli uczeń lub rodzic złożą zastrzeżenie do oceny, dyrektor musisz podjąć odpowiednie, wyznaczone prawem działania. Przedstawiamy, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura rozpatrywania tego zastrzeżenia.

141

RODO w placówce niepublicznej – zasady wdrażania

Dnia 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, szkoły mają liczne obowiązki. Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych też musi wdrażać procedurę RODO?

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych - 8 kroków

Od 25 maja 2018 r. administrator ochrony danych ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w czasie do 72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru – Prezesa UODO (art. 33 RODO). Przedstawiamy wewnętrzne elementy postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych.

140

Wycieczki i zielone szkoły - w teorii i praktyce

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przewiduje liczne ważne zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Zmiany i propozycje mają zarówno charakter dostosowujący regulacje do nowej struktury szkół oraz wprowadzają nowe, merytoryczne rozwiązania, jak np. to, że kierownikiem wycieczki będzie mógł być tylko pracownik pedagogiczny placówki. Projekt z 4 stycznia 2018 r. jest w trakcie opiniowania organów. Jednak, nie zmienia to faktu, że już zaraz uczniowie wyruszą na szkole wycieczki i wyjazdy - póki co, organizowane jeszcze na starych zasadach. Jakie planowa są zmiany oraz jakie wątpliwości mają szkoły z dotychczasowymi przepisami, opisujemy w tym artykule.

139

Współpraca dyrektora z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sprawach kadrowych - 13 obszarów

Zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji wymaga zgody kuratora oświaty, do oceny pracy nauczyciela potrzebna jest m. in opinia samorządu uczniowskiego. Jak widać, podjęcie decyzji w wielu sprawach kadrowych wymaga decyzji, zgody, opinii dodatkowych organów. Dyrektor szkoły, choć jest pracodawcą, nie wszystkie decyzje może podjąć samodzielnie. W wielu  przypadkach musi zwrócić się do danego podmiotu i oczekiwać na jego odpowiedź, a niewywiązanie się z tego obowiązku może rodzić rozmaite konsekwencje prawne. Przedstawiamy 13 obszarów kadrowych, w których dyrektor musi współdziałać z innymi podmiotami.

RODO - zasady przetwarzania danych, 11 kroków postępowania

W poprzedniej aktualizacji (Marcowej, Nr 138) pisaliśmy na temat aktów prawnych, nowych regulacjach ustawy, podstawowych zmianach dotyczących ochrony danych osobowych. Aby być gotowym na 25 maja już czas zacząć wdrażać nowe przepisy. Może się okazać, że nowe zasady wcale nie wymagają od szkół wielkich modyfikacji, a jedynie dopasowanie do nowego stanu prawnego. W tym wydaniu ekspert opisuje nowe zasady przetwarzania danych. Kolejny artykuł będzie poświęcony administratorowi danych.

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - 10 zasad, 4 kroki postępowania weryfikującego

Od 1 października 2017 r. dyrektorzy placówek oświatowych, przed zatrudnieniem nowych pracowników, mają dodatkowy obowiązek - zweryfikowania kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Opisujemy, jak wygląda postępowanie weryfikujące kandydata tzn.: jak pozyskać informację z Rejestru, których pracowników należy zweryfikować oraz co grozi za niewypełnienie tego obowiązku.

138

Czas pracy pracowników niepedagogicznych w 2018 roku - praktyczne tabele

Jak co roku, aby prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników, należy ustalić ile godzin mają oni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Stanowi to podstawę do późniejszego ustalania m.in. prawa do dnia wolnego za święto. Pokazujemy, ile godzin w poszczególnych miesiącach mają do przepracowania pracownicy niepedagogiczni w 2018 roku.

Wprowadzenie eksperymentu - 11 kroków postępowania

Trwająca reforma systemu edukacji dotknęła także działalności innowacyjne i eksperymentalnej w szkolnictwie. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Rada pedagogiczna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w kwestii decyzji o innowacjach pedagogicznych. Zmiany te nie dotyczą jednak działalności eksperymentalnej szkół. Jeśli szkoła zdecydowała się na taką działalność - do 31 marca musi złożyć odpowiedni wniosek do kuratora oświaty.