Szkolny autobus nie musi odjeżdżać spod domu ucznia

Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu może polegać na zorganizowaniu punktów zbiorczych. Przepisy nie zobowiązują do tego, aby szkolny autobus zabierał uczniów bezpośrednio spod ich domów – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 3/13).

Sąd administracyjny orzekł: nie każde zarządzenie dyrektora szkoły jest informacją publiczną

O tym, czy zarządzenie dyrektora szkoły stanowi informację publiczną nie przesądza jego tytuł, lecz treść. Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych.

Jest zmiana przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy z powodu opieki nad dzieckiem

Pod koniec listopada ubiegłego roku weszła w życie zmiana rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna.

Erasmus Plus – rusza adresowany także do uczniów i nauczycieli

Dnia 22 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Erasmus+ – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Z nowego programu będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego, trenerzy, pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

 Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy nie ewidencjonują swoich godzin pracy

Pytanie: W jakim dokumencie dyrektor i wicedyrektorzy szkoły oraz przedszkola w zespole szkół powinni poświadczyć swoją obecność w pracy? Nauczyciele szkoły i przedszkola podpisują się w dziennikach zajęć, pracownicy administracji i obsługi podpisują na liście obecności. Jak dokumentować obecność w pracy dyrektora i wicedyrektorów?

W szkole podstawowej nie można tworzyć oddziałów dwujęzycznych

Pytanie: Czy w szkole podstawowej w klasach I–III oraz w klasach IV–VI można tworzyć klasy dwujęzyczne? Jeżeli tak, to czy muszą być tworzone od klasy pierwszej w etapie I–III i od klasy czwartej w etapie IV–VI? Czy możliwe jest utworzenie na przykład od klasy drugiej, trzeciej, piątej lub szóstej? Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel uczący języka obcego w klasach I–III, a jakie w klasach IV–VI? Które bloki i jakie przedmioty mogą być nauczane w języku obcym?

Ustawa rekrutacyjna podpisana przez Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zmienia między innymi zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 odbędzie się na tymczasowych  zasadach.

Próbne egzaminy są dostępne bezpłatnie na stronach CKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna i komisje okręgowe  nie współpracują z wydawnictwem Operon ani innymi wydawnictwami lub podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.

Organ prowadzący odwoła dyrektorów szkół, które wejdą w skład tworzonego zespołu

Pytanie: Dyrektor gimnazjum został w 2012 roku wyłoniony w drodze konkursu i powierzono mu stanowisko na okres 5 lat (do 2016 roku). Obecnie organ prowadzący chce utworzyć zespół składający się z gimnazjum, szkoły podstawowej i jej filii. Czy możliwe jest utworzenie zespołu w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa z filią? Czy można skrócić kadencję dyrektora gimnazjum? Czy można ogłosić nowy konkurs na dyrektora zespołu szkół?