WYDANIE ONLINE

Decyzje kadrowe dyrektora związane z częściową likwidacją szkoły albo zmianami organizacyjnymi uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć powinny być należycie uzasadnione i mieć oparcie w arkuszu organizacyjnym. Wybór zaś konkretnej osoby do zwolnienia – dokonany na podstawie obiektywnych kryteriów, stosowanych jednakowo wobec wszystkich nauczycieli z grupy podlegającej redukcji.

czytaj więcej »

W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację ustawy o systemie oświaty. Większość zmian wprowadzonych nowelą weszła w życie już 31 marca, jednak część przepisów będzie obowiązywała, począwszy od roku szkolnego 2015/2016, a cały proces wdrażania nowych regulacji zakończy się 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Od 31 marca nauczyciele mogą realizować zajęcia w zakresie projektów i programów finansowanych ze środków unijnych w ramach nawiązanego stosunku pracy. Nowych przepisów nie stosuje się do już zawartych umów.

czytaj więcej »

Dotychczasowe regulacje oraz apele resortu edukacji nie zapobiegły nakładaniu opłat za korzystanie z dzienników elektronicznych. Dlatego od 1 września 2015 r. zakaz pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników będzie wynikał wprost z ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Od 31 marca 2015 r. w miejsce zaświadczenia wydawanego dotychczas w drodze nostryfikacji obowiązuje decyzja administracyjna stwierdzająca, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki.

czytaj więcej »

Od 31 marca 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zwiększenie kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla niektórych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Opieka podczas wycieczki musi być tak zorganizowana, by uczniowie przez 24 godziny na dobę byli bezpieczni i pod nadzorem. Tymczasem udział w wycieczce nauczyciel realizuje w ramach zadań statutowych, a całodobowa opieka nad uczniami nie ma przełożenia na wynagrodzenie nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2012 roku zajęcia dydaktyczne rozpoczynały się 3 września. Czy w księdze uczniów w rubryce „przyjęcie do szkoły” powinna widnieć data 3 września, czy też 1 września, czyli data rozpoczęcia roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odwołać się od decyzji zespołu orzekającego poradni psychologiczno-pedagogicznej wystawionej dla swojego ucznia? Jeśli tak, to do jakiego organu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zatrudnić nauczyciela, któremu przydzielono 2 godziny nauczania indywidualnego przyznanego do końca II semestru? Czy umowa ma być zawarta do 26 czerwca 2015 r. czy do 31 sierpnia 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przydział zastępstw stałych za nauczyciela będącego od marca 2015 roku na urlopie dla poratowania zdrowia powinno się wprowadzać zarządzeniem czy uchwałą rady pedagogicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na pobyt stały w miejscowości należącej do obwodu gimnazjum i wpisana do księgi ewidencji uczniów. W okresie wakacji wyjechała z matką do Wielkiej Brytanii. Jak w przypadku ucznia, który wyjechał za granicę, wygląda procedura kontroli obowiązku szkolnego? Czy jest to uczeń, którego należy wykazywać jako ucznia z obwodu szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina drogą uchwały zwiększyła pensum pedagoga z 18 do 30 godzin tygodniowo. Czy dyrektor może zmienić nauczycielowi mianowanemu pensum, tak aby było zgodne z uchwałą, jeżeli pedagog nie wyraża zgody? Pedagog jest jednocześnie członkiem zarządu związku zawodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak dokonać anonimizacji niepotrzebnie wpisanych numerów PESEL dzieci w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, w których taka rubryka istnieje, skoro w dziennikach nie ma możliwości używania korektora, ani zaklejania wpisów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinny się odbywać sprzedaż rzeczy na kiermaszach organizowanych w szkole oraz loterie fantowe z używanymi rzeczami?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcąc zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego 2014/2015, rada gminy musiała podjąć uchwałę intencyjną do końca lutego br. Jednym z obowiązków związanych z planowaną likwidacją jest poinformowanie o tym fakcie m.in. rodziców na co najmniej 6 miesięcy przed likwidacją. Spotyka się jednak dwa stanowiska w zakresie doręczenia informacji na ten temat:1) zgodnie z pierwszym stanowiskiem do końca lutego powinno nastąpić skuteczne doręczenie, tj. zakładające, że rodzic faktycznie zapoznał się z informacją lub nastąpiło doręczenie zastępcze. Zatem w przypadku wysyłania przesyłek poleconych należy brać pod uwagę, iż mogą być one dwukrotnie awizowane. Należy zatem planować powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem;2) drugie stanowisko opiera się na założeniu, iż istotna jest realna możliwość zapoznania się z informacją, nie zaś fakt, czy rodzic faktycznie skorzystał z tej możliwości. Dla zachowania 6-miesięcznego terminu wystarczające jest zatem wysłanie informacji listem poleconym nawet w ostatnim dniu lutego.Jakie stanowisko należy uznać za prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczniowie uczestniczący w rekolekcjach mogą przebywać przez 3 dni tylko w kościele, czy też należy się spotkać w szkole, by potem udać się do kościoła? Czy i kto powinien w tym czasie sprawdzać obecność? Jeżeli zaś uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, ma w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, to w jakich godzinach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na pół etatu powołany do pracy w komisji przy sprawdzianie klas szóstych w dniu, w którym nie realizuje godzin dydaktycznych, ma prawo do odebrania dnia wolnego, ewentualnie zapłaty za godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole pracuje 5 nauczycieli matematyki. Wszyscy są objęci szczególną ochroną związkową (przewodniczący lub zastępca związków zawodowych). Co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor, jeżeli w nowym arkuszu organizacyjnym są tylko 3 etaty dla matematyków?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica administracji w naszej szkole nabyła uprawnienia do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego 14 marca 2015 r. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu w ostatnim dniu roboczym marca. Kiedy należy wypłacić tę nagrodę: czy w ostatnim dniu miesiąca, czy w następnym dniu roboczym po uzyskaniu uprawnień do nagrody, czyli 16 marca?

czytaj więcej »

Realizując swoje ustawowe kompetencje, rada rodziców ma prawo współdecydować o kierunkach pracy szkoły. Świadomi swoich uprawnień rodzice, coraz częściej również indywidualnie występują z wnioskami w sprawach swojego dziecka. Dlatego każdy dyrektor powinien zapoznać się z przykładową listą 43 wniosków o zmiany, które mają prawo zgłosić rodzice.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna może podejmować uchwały tylko w zakresie spraw, do których posiada ustawowe upoważnienie. Ważne są również dochowanie terminów przewidzianych na wydanie uchwały i właściwy tryb jej podjęcia. Brak spełnienia tych wymogów formalnych przez uchwałę jest dla dyrektora podstawą do jej wstrzymania.

czytaj więcej »

Z przepisów jasno wynika, że doraźne zastępstwo może być realizowane jedynie za odpłatnością. Nieprawidłowe są praktyki zastępowania nieobecnego nauczyciela przez innego wyłącznie na podstawie porozumienia obu tych osób oraz bez odnotowywania tego faktu w dziennikach, czyli tzw. zastępstwa koleżeńskie.

czytaj więcej »

wiper-pixel