WYDANIE ONLINE

Informacja o miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy też wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego to tylko niektóre dokumenty dotyczące uczniów, które powinna gromadzić szkoła. W związku z naborem nowych kandydatów do szkoły należy pamiętać, że od dyrektora wymagane jest także pozyskanie informacji na temat ucznia z innych placówek. Braki we wpisach w księdze ewidencji mogą obciążać dyrektora zobowiązanego do jej prowadzenia.

czytaj więcej »

Dobrze zorganizowana i sprawnie działająca rada szkoły może być sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz poprawy jakości pracy szkoły. Dyrektor może sprawniej kierować szkołą i lepiej realizować swoje zadania, poznając opinię rady szkoły w istotnych dla szkoły sprawach i uzyskując od niej wsparcie działalności statutowej szkoły. Występowanie rady w sprawach szkoły do organu prowadzącego, w porozumieniu z dyrektorem, wspomaga jego działania i czyni je skuteczniejszym.

czytaj więcej »

Zmniejszenie liczby oddziałów, przejście pracownika na urlop macierzyński czy zdrowotny powodują zmiany kadrowe w szkole, a co za tym idzie – wymagają wprowadzenia poprawek w arkuszu organizacyjnym szkoły sporządzonym na koniec kwietnia. To, czy zatrudnić od nowego roku szkolnego dodatkowego nauczyciela, czy też przydzielić innym pracownikom godziny ponadwymiarowe, należy do decyzji dyrektora. Należy pamiętać, że każda taka zmiana wymaga zgody organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Specjaliści z zewnątrz zatrudniani do prowadzenia dodatkowych zajęć nie muszą być nauczycielami, wystarczy, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. W takiej sytuacji można z nimi zawrzeć umowę na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy. Jednak gdy prowadzenie takich zajęć powierza się nauczycielowi, konieczne jest zawarcie z nim umowy na zasadach przewidzianych w Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Wypłatę jednorazowego świadczenia nawet do 1000 zł otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r. Oprócz jednorazowej wypłaty pomoc będzie także rozszerzona o wyjazdy terapeutyczne oraz organizację zajęć opiekuńczych.

czytaj więcej »

Wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz właściwego reagowania na niepożądane zdarzenia to cele rządowego programu „Bezpieczna+”. W ramach programu przewidziano także dodatkowe środki na monitoring w szkołach.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że o wyborze i zakupie podręczników decydują szkoły, które mają prawo nabyć wybrane przez siebie podręczniki i inne materiały edukacyjne zgodnie z ustalonym zestawem szkolnym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął otrzymywać sygnały o nieprawidłowościach w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych.

czytaj więcej »

Wprowadzenie podstawy programowej dla nowych zawodów: technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb specjalnych i przetwórca ryb to główne zmiany w projektowanym rozporządzeniu w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego 2015/2016 r.

czytaj więcej »

Nawet 3 miesiące okresu wypowiedzenia będą obowiązywały przy umowie o pracę na czas zastępstwa, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Zmiany, jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, trafił do dalszych prac w komisjach.

czytaj więcej »

Możliwość zatrudniania trenerów i instruktorów sportu na podstawie Kodeksu pracy, ukończenie studiów drugiego stopnia jako wymóg do nauczania w gimnazjach czy szkołach zawodowych – to tylko niektóre zmiany, które przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 września br.

czytaj więcej »

Wprowadzenie trzech okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, dostosowanie do nich prowadzenie akt osobowych oraz oddanie pracownikowi odpisów świadectw składanych przy zatrudnieniu to główne zmiany przewidywane nowelizacją Kodeksu pracy. Resort gospodarki chce, aby obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Zakaz dyskryminacji ze względu na pełnienie funkcji rodzicielskich, obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika-rodzica o ustalenie indywidualnego lub ruchomego rozkładu czasu pracy, możliwość dzielenia się urlopami rodzicielskimi nawet w przypadku, gdy drugi z rodziców nie jest pracownikiem to tylko kilka z propozycji Prezydenta, które znalazły się w ustawie rodzinnej. Większość zmian przewidzianych w projekcie miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Informacja o zwolnieniu lekarskim pracownika trafi bezpośrednio do ZUS oraz drogą elektroniczną do pracodawcy – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W ten sposób do 2018 r. zniesione zostaną papierowe druki zwolnień.

czytaj więcej »

wiper-pixel