WYDANIE ONLINE

 Od 1 września rozpocznie się wdrażanie reformy edukacji. Nowe regulacje zawierają obszerny katalog uregulowań określających sposób funkcjonowania szkół w tzw. okresie przejściowym – do czasu całkowitej transformacji. Większość zmian wymuszona jest przez wprowadzenie nowej struktury szkół i usunięcie z niej gimnazjów. Pierwsze decyzje kadrowe dyrektor powinien podjąć już na początku maja, dlatego odpowiednio wcześniej powinien przygotować się do nowych obowiązków. 

czytaj więcej »

Niemal w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Kształcenie takiego ucznia wymaga odpowiedniego przygotowania , a niekiedy zmian organizacyjnych już na etapie planowanego przyjęcia do szkoły. Jest to jeszcze bardziej skomplikowane w sytuacji, gdy np. uczeń nie posługuje się językiem polskim lub odmienny system edukacji w jego państwie nie koreluje z okresem nauki lub zakresem treści programowych realizowanych w polskiej szkole. W tym numerze przedstawiamy ogólne zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteria, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

czytaj więcej »

Rada rodziców powinna współpracować z dyrektorem na wielu płaszczyznach związanych z realizowaniem statutowych celów szkoły. Jednym z nich jest możliwość finansowania niektórych zadań szkoły, w tym zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych z funduszy rady rodziców. Dobrze zorganizowanie funkcjonowania rady może być niejednokrotnie skutecznym, dodatkowym narzędziem zaspokajania potrzeb uczniów danej szkoły. Dlatego tak ważne jest by dyrektor wspierał radę i by razem działali na rzecz społeczności szkolnej i uczniów.

czytaj więcej »

Przepisy przejściowe związane z reformą oświaty przewidują regulacje nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze. Okazuje się, że nie zawsze utrzymają oni swoje stanowiska. Podpowiadamy, co na ten temat mówią nowe przepisy!

czytaj więcej »

Od 28 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzono w nim 18 nowych wzorów świadectw. Związane jest to z uwzględnieniem na nich znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji.

czytaj więcej »

W nowym systemie oświaty nie będzie już obowiązywało rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. Zamiast niego przewiduje się nowe rozporządzenie regulujące szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli o nieco innym zakresie przedmiotowym. Projekt takiego rozporządzenia trafił do konsultacji. Planowo ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

W opublikowanym w dniu 25 stycznia projekcie nowelizacji rozporządzenia płacowego MEN przewiduje wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia. Dlatego rozporządzenie wejdzie w życie już następnego dnia po jego ogłoszeniu. Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2017 r.

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2017 r. ma wejść w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. W projekcie określono zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty. Mimo nadchodzącej reformy zmiany w rozporządzeniu nie będą jednak znaczące. Projekt trafił do konsultacji.

czytaj więcej »

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt rozporządzenia MEN dotyczący zasad rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum. Określa on m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I – obowiązujące na terenie całego kraju.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli. Przepisy określają m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do I klasy – obowiązujące na terenie całego kraju. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel