WYDANIE ONLINE

Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa jest systematyczne i rzetelne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku szkolnym. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami. Sprawdzamy aktualne przepisy i procedury prowadzenia ewakuacji w szkole/placówce

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim może prowadzić w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zajęcia z języka angielskiego jako dodatkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może zaopiniować nagrody dyrektora dla nauczycieli za rok szkolny 2012/2013? Czy jeśli dyrektor poprosił radę pedagogiczną o wyrażenie opinii w tej sprawie w postaci uchwały i głosowania, to nauczyciel może odmówić udziału w głosowaniu? Jak w takiej sprawie powinien zareagować dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może przekazać sklepik szkolny firmie z zewnątrz, od której otrzymał bardzo dobrą ofertę sprzedaży w nim zdrowej żywności dla uczniów? Czy konieczne jest ogłoszenie przetargu lub przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego? Czy dyrektor może podpisać umowę z firmą, która jako jedyna przedstawiła ciekawą ofertę żywienia uczniów i pracowników szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice dostarczyli z poradni psychologiczno-pedagogicznej informację o ich dziecku (ma 5 lat). W dokumencie napisano, że ze względu na mózgowe porażenie dziecięce i upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym (dziecko nie mówi, nie siada, nie chodzi) nie może realizować rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w szkole/placówce oświatowej. Co w takiej sytuacji powinna zrobić szkoła?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik szkoły pełniący funkcję BHP-owca i pobierający za to wynagrodzenie może przeprowadzić odpłatnie szkolenie dla pracowników szkoły na umowę zlecenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczeń z upośledzeniem w stopniu głębokim 13 września 2013 r. skończył 18. rok życia. Ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizowanie zajęć rewalidacyjnych do końca roku szkolnego 2013/14. Czy rodzice mają prawo nie zgodzić się na te zajęcia do końca roku szkolnego 2013/14?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczniowie gimnazjum dojeżdżający autobusami szkolnymi muszą być obligatoryjnie zapisani do świetlicy szkolnej i oczekiwać na odjazd pod opieką nauczycieli świetlicy. Coraz częściej rodzice uczniów dojeżdżających nie chcą zapisywać swoich pociech do świetlicy szkolnej lub piszą im zwolnienia. W tym czasie uczniowie chodzą po mieście, siedzą w parku przed szkołą, robią zakupy, idą do znajomych. Czy oświadczenie rodzica o przejęciu na siebie odpowiedzialności za dziecko w czasie, gdy oczekuje na odjazdu autobusu szkolnego jednoznacznie zwalnia szkołę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego dziecka.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy gimnastyka korekcyjna jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy nauczyciel ze specjalnością terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną ma uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem?

czytaj więcej »

Pytanie: W czasie lekcji prowadzony jest warsztat/prelekcja/lub podobna forma przez zaproszonego przez szkołę gościa, np. psychologa z poradni, specjalistę z ośrodka uzależnień, wreszcie strażnika miejskiego. Czy obecność nauczyciela w klasie w czasie prowadzenia takich zajęć przez zaproszoną osobę jest obowiązkowa? W naszej szkole powstała wątpliwość uzasadniana tym, że w obecności swoich nauczycieli uczniowie mogą się czuć skrępowani i ich aktywny udział w warsztatach nie jest możliwy. To samo pytanie dotyczy zajęć na basenie. Kto ponosi odpowiedzialność za uczniów w czasie zajęć? Instruktor czy nauczyciel, pod którego opieką uczniowie przyjechali na basen?

czytaj więcej »

Pytanie: Z jakiego paragrafu wydatków powinna być wypłacona odprawa dla księdza z powodu cofnięcia misji. Nauczyciel (ksiądz) wystąpił do biskupa o cofnięcie misji z powodu wyjazdu i taką zgodę otrzymał. Jednostka nasza nie jest w likwidacji ma do dyspozycji godziny religii w nowym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są określone ramy czasowe w których można udzielić nauczycielowi urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci? Ile dni od dnia wydarzenia lub ile dni po wydarzeniu?

czytaj więcej »

Środowisko oświatowe jest szczególnie zagrożone mobbingiem. Pomimo że od 10 lat obowiązują odpowiednie − nowelizacja Kodeksu pracy z 14 listopada 2003 r., która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. − wiedza pracodawców i pracowników na jego temat bywa niepełna lub nawet błędna. Dodatkowo bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż z mobbingiem „nie da się nic zrobić” – sprawy sądowe trwają długo, są trudne do udowodnienia, a „poza sądem już nikt nie może nam pomóc”. Sprawdzamy, jak przeciwdziałać mobbingowi zarówno od strony organizacyjnej, jak i indywidualnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może otrzymać zwrot za wyjazd do szkoły tylko najtańszym środkiem transportu, np: autobusem PKS lub pociągiem 2 klasy? Co zrobić w sytuacji, gdy wraca w takich godzinach, w których kursuje tylko pociąg InterCity i nie ma innego tańszego? Czy również zwrot się należy? Jakie reguły obowiązują w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy różnego rodzaju pomoce dydaktyczne lub meble zakupione ze środków rady rodziców i przekazane szkole w formie darowizny podlegają opodatkowaniu? Czy powinno się w związku z przekazaniem darowizny przez radę rodziców sporządzić np. umowę darowizny lub jakiś inny dokument?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można powierzyć wychowawstwo klasy nauczycielowi religii? Jest to nauczyciel mianowany, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i nie jest osobą duchowną.

czytaj więcej »

Pytanie:  Jakie wykształcenie powinna mieć osoba pracująca w świetlicy szkolnej? Czy można w niej zatrudnić asystenta nauczyciela, który pełniłby rolę pomocy? Jeżeli tak, to jakie wykształcenie jest wymagane?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę przyznać wyprawkę szkolną uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej pochodzącemu z rodziny wielodzietnej, w której dochód znacznie przekracza kryterium wyznaczone w rozporządzeniu? Rodzice nie chcą przedłożyć zaświadczenia o dochodach. Czy mają do tego prawo?

czytaj więcej »

Nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zlikwidowały obowiązek dokumentowania pracy z uczniami zdolnymi − nie tworzy się już kart indywidualnych potrzeb uczniów i innych druków. Jednak nawet po zmianach dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym tworzy się IPET-y. Uczeń zdolny może mieć orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Za działania zespołu powołanego do pracy z nim odpowiada wychowawca.

czytaj więcej »

Nowe przepisy przewidują zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, wymiarze i terminie udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowego oraz zasadach przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia. Określają też , rozszerzenie zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli, w tym doskonalenia zawodowego, zwiększenia roli rodziców w istotnych sprawach szkoły oraz zmianę w procedurze awansu zawodowego. Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo 1 stycznia 2014 r., 1 września 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik szkoły może pełnić funkcję w radzie rodziców tejże szkoły. Pełni on już funkcję przewodniczącego w trójce klasowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel