WYDANIE ONLINE

O przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych w drugiej połowie roku szkolnego, można mówić w kontekście ostatnich szlifów wiedzy i umiejętności uczniów. Jednocześnie trzeba oswajać ich ze specyfiką danego egzaminu. Jednak przede wszystkim trzeba zadbać o przygotowanie szkoły do realizacji uprawnień uczniów, czyli dostosowania warunków i form egzaminu do ich indywidualnych potrzeb. Sprawdzamy, jak w 2014 roku należy organizować procedurę egzaminów zewnętrznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na podstawie opisu zdarzenia zawartego w „Zawiadomieniu o wypadku”: Około godz. 7.30 wychodziłam do pracy, potknęłam się na schodach i upadłam. W wyniku zdarzenia złamałam lewą nogę w kostce – należy uznać je za wypadek w drodze do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest waga subwencji oświatowej na dziecko z orzeczeniem zespołu Aspergera?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i zwolnienia z płacenia podatku dochodowego sklepiku szkolnego prowadzonego przez samorząd uczniowski lub radę rodziców? Czy działalność sklepiku szkolnego należy zgłosić do urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor udzielił nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 23 września 2013 r. W styczniu 2014 roku do szkoły wpłynął anonimowy list, informujący, że ten nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą. Dyrektor wezwał go w celu wyjaśnienia. Nauczyciel oświadczył, że faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. W związku z tym dyrektor odwołał nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia z dniem 01 lutego 2014 r. Jakie dalsze czynności powinien wykonać podjąć dyrektor w tej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole planowane są podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Niektórym z nich w związku z podwyższeniem wynagrodzenia należy zmienić kategorię zaszeregowania. W przypadku zmiany wielkości stawek (tzw. widełek ) szkoła porozumiewa się ze związkami zawodowymi. Czy należy z nimi również uzgadniać każdorazową zmianę kategorii zaszeregowania poszczególnych pracowników? W jaki sposób i w jakim terminie należy powiadomić pracownika o zmianie kategorii zaszeregowania? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy ma nazywać w dokumentacji szkolnej godzinę wychowawczą? Czy jest to godzina do dyspozycji wychowawcy, czy zajęcia z wychowawcą? Jaka terminologia obecnie obowiązuje i jaki powinien być zapis w dzienniku lekcyjnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uchwała rady gminy obowiązująca od 8 stycznia 2014 r. w sprawie rozliczenia dotacji ma zastosowanie do minionego 2013 roku, czy też należy rozliczyć za 2013 rok według uchwały obowiązującej do 8 stycznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą uczęszczać dzieci poniżej 3. rok życia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa związku chce ubiegać się o ocenę pracy. Czy powinien jej dokonać dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, czy odpowiednie władze związkowe? Obecnie pensum nauczyciela w szkole wynosi 4/26, pozostałe godziny pracuje w związku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele WF w gimnazjum mistrzostwa sportowego w ramach realizowanego programu Siatkarskie Ośrodki Szkolne co roku wyposażani są w odzież ochronną (dresy, koszulki, bluzy).Czy w związku z tym dyrektor jako pracodawca musi także wyposażyć ich w odzież ochronną? W porozumieniu na realizacje tego programu jest zapisane, że Polski Związek Piłki Siatkowej wyposaży nauczycieli w odzież.

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice ucznia z klasy IIb gimnazjum złożyli do dyrektora podanie o przeniesienie ucznia do klasy IIa. Swoją prośbę umotywowali. Nie ma przeszkód organizacyjnych, by uczeń mógł kontynuować naukę w klasie IIa. Czy dyrektor może przenieść ucznia? Czy w tej sprawie powinien wydać decyzję?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2014 roku do szkoły dołączono dodatkowy oddział przedszkolny, który znajduje się w innej miejscowości. Wcześniej oddział prowadzony był przez fundację. Jakie zmiany w związku z tym należy wprowadzić w dokumentacji szkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w gimnazjum organizuje uczniom 6-dniową wycieczkę do Paryża. Wszedł we współpracę z biurem podróży. Jakich formalności należy dopełnić, aby wyjazd odbył się w zgodzie z prawem? Czy należy powiadomić o wyjeździe kuratorium?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy regulamin ZFŚS może zawierać zapis, że w przypadku niezgodnego oświadczenia o wysokości przychodu pracownik zostanie pozbawiony świadczeń socjalnych na pewien okres, na przykład przez rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczeń spełniający obowiązek nauki poprzez nauczanie domowe podlega klasyfikacji śródrocznej i musi zdawać egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze, skoro inni uczniowie naszej szkoły podlegają klasyfikacji po I semestrze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można prywatnym samochodem nauczyciela przewieść ucznia na konkurs lub zawody sportowe? Rodzice wyrazili zgodę na taki rodzaj transportu. Czy do przewozu dzieci na konkurs można zaangażować rodziców uczniów?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy liczba „okienek”, które można zaplanować nauczycielowi w szkole podstawowej. jest regulowana prawnie? Czy nauczyciel, który ma pełen etat może mieć codziennie jedno okienko?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice złożyli wniosek o nauczanie domowe dziecka na początku lutego. Czy dyrektor może wydać decyzję o nauczaniu domowym tylko na II semestr roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w arkuszach spisu z natury w rubryce „Podpis osoby odpowiedzialnej za spisane składniki” powinien podpisać się dyrektor szkoły, czy pracownik prze niego oddelegowany do przeprowadzenia spisu?

czytaj więcej »

Co roku, przyznając trzynastki dla nauczycieli, dyrektorzy szkół zastanawiają się kiedy można uznać, że nauczyciel został zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły. Czy oznacza to tylko zatrudnienie z dniem 1 września, czy także w trakcie roku szkolnego?

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzynastka. Obliczając sumę wynagrodzenia uwzględnia się składniki przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej mają obowiązek pełnić dyżur w stołówce szkolnej, jeśli została ona przejęta przez ajenta? Jakie czynności mogą wykonywać, a z jakich mogą zostać zwolnieni nauczyciele?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy naliczony dodatek motywacyjny dla nauczycieli można przełożyć na paragraf płacowy dla pracowników niepedagogicznych?

czytaj więcej »

Stary System Informacji Oświatowej będzie funkcjonował jeszcze przez 3 lata. W latach 2014–2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych, która ułatwi pozytywną ich weryfikację. W przypadku negatywnej weryfikacji danych ze zbiorem PESEL, szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej będzie mógł zamawiać podręczniki. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zmiana w USO ma umożliwić realizację zapowiedzi premiera Donalda Tuska o darmowych podręcznikach dla pierwszoklasistów.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli dają pierwszeństwo dzieciom mieszkającym w danej gminie. Dopiero, gdy liczba chętnych z danej gminy przekracza liczbę wolnych miejsc lub gdy po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci mieszkańców danej gminy pozostają wolne miejsca, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

czytaj więcej »

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprezentował harmonogram prac nad e-podręcznikami. Do końca marca tego roku mają być gotowe pierwsze rozdziały dla klas I–III w zakresie edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej. Od kwietnia do czerwca będą się pojawiać początkowe rozdziały e-podręczników do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz informatyki.

czytaj więcej »

wiper-pixel