Nagrody dyrektora nie musi opiniować rada pedagogiczna

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może zaopiniować nagrody dyrektora dla nauczycieli za rok szkolny 2012/2013? Czy jeśli dyrektor poprosił radę pedagogiczną o wyrażenie opinii w tej sprawie w postaci uchwały i głosowania, to nauczyciel może odmówić udziału w głosowaniu? Jak w takiej sprawie powinien zareagować dyrektor?

Na prowadzenie sklepiku szkolnego nie trzeba organizować przetargu

Pytanie: Czy dyrektor może przekazać sklepik szkolny firmie z zewnątrz, od której otrzymał bardzo dobrą ofertę sprzedaży w nim zdrowej żywności dla uczniów? Czy konieczne jest ogłoszenie przetargu lub przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego? Czy dyrektor może podpisać umowę z firmą, która jako jedyna przedstawiła ciekawą ofertę żywienia uczniów i pracowników szkoły?

Gimnastyka korekcyjna może być forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

Pytanie:  Czy gimnastyka korekcyjna jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy nauczyciel ze specjalnością terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną ma uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem?

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy

Środowisko oświatowe jest szczególnie zagrożone mobbingiem. Pomimo że od 10 lat obowiązują odpowiednie − nowelizacja Kodeksu pracy z 14 listopada 2003 r., która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. − wiedza pracodawców i pracowników na jego temat bywa niepełna lub nawet błędna. Dodatkowo bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż z mobbingiem „nie da się nic zrobić” – sprawy sądowe trwają długo, są trudne do udowodnienia, a „poza sądem już nikt nie może nam pomóc”. Sprawdzamy, jak przeciwdziałać mobbingowi zarówno od strony organizacyjnej, jak i indywidualnie.

Zmiany w Karcie Nauczyciela skierowane do konsultacji społecznych

Nowe przepisy przewidują zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, wymiarze i terminie udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowego oraz zasadach przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia. Określają też , rozszerzenie zakresu rejestrowania zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli, w tym doskonalenia zawodowego, zwiększenia roli rodziców w istotnych sprawach szkoły oraz zmianę w procedurze awansu zawodowego. Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo 1 stycznia 2014 r., 1 września 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r.

W świetlicy można zatrudnić asystenta nauczyciela

Pytanie:  Jakie wykształcenie powinna mieć osoba pracująca w świetlicy szkolnej? Czy można w niej zatrudnić asystenta nauczyciela, który pełniłby rolę pomocy? Jeżeli tak, to jakie wykształcenie jest wymagane?

Uczeń z rodziny wielodzietnej nie zawsze dostanie wyprawkę szkolną

Pytanie: Czy mogę przyznać wyprawkę szkolną uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej pochodzącemu z rodziny wielodzietnej, w której dochód znacznie przekracza kryterium wyznaczone w rozporządzeniu? Rodzice nie chcą przedłożyć zaświadczenia o dochodach. Czy mają do tego prawo?

Trening ewakuacji w szkole w szkole najpóźniej do 30 listopada

Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa jest systematyczne i rzetelne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku szkolnym. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami. Sprawdzamy aktualne przepisy i procedury prowadzenia ewakuacji w szkole/placówce

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby pracownik szkoły był członkiem rady rodziców

Pytanie: Czy pracownik szkoły może pełnić funkcję w radzie rodziców tejże szkoły. Pełni on już funkcję przewodniczącego w trójce klasowej.