Uczniowie gimnazjum nie muszą korzystać ze świetlicy, ale tylko po pisemnym oświadczeniu rodziców

Pytanie: Czy uczniowie gimnazjum dojeżdżający autobusami szkolnymi muszą być obligatoryjnie zapisani do świetlicy szkolnej i oczekiwać na odjazd pod opieką nauczycieli świetlicy. Coraz częściej rodzice uczniów dojeżdżających nie chcą zapisywać swoich pociech do świetlicy szkolnej lub piszą im zwolnienia. W tym czasie uczniowie chodzą po mieście, siedzą w parku przed szkołą, robią zakupy, idą do znajomych. Czy oświadczenie rodzica o przejęciu na siebie odpowiedzialności za dziecko w czasie, gdy oczekuje na odjazdu autobusu szkolnego jednoznacznie zwalnia szkołę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego dziecka.

Uczeń z upośledzeniem ma prawo kontynuować naukę do 25. roku życia

Pytanie: Uczeń z upośledzeniem w stopniu głębokim 13 września 2013 r. skończył 18. rok życia. Ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizowanie zajęć rewalidacyjnych do końca roku szkolnego 2013/14. Czy rodzice mają prawo nie zgodzić się na te zajęcia do końca roku szkolnego 2013/14?

Te kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Pytanie: Czy nauczyciel ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim może prowadzić w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zajęcia z języka angielskiego jako dodatkowe?

Szkoła nie musi płacić podatku od darowizny

Pytanie: Czy różnego rodzaju pomoce dydaktyczne lub meble zakupione ze środków rady rodziców i przekazane szkole w formie darowizny podlegają opodatkowaniu? Czy powinno się w związku z przekazaniem darowizny przez radę rodziców sporządzić np. umowę darowizny lub jakiś inny dokument?

Szkoła lub przedszkole organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne dla dziecka z upośledzeniem

Pytanie: Rodzice dostarczyli z poradni psychologiczno-pedagogicznej informację o ich dziecku (ma 5 lat). W dokumencie napisano, że ze względu na mózgowe porażenie dziecięce i upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym (dziecko nie mówi, nie siada, nie chodzi) nie może realizować rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego w szkole/placówce oświatowej. Co w takiej sytuacji powinna zrobić szkoła?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić zewnętrzna firma, nawet jeśli w szkole jest inspektor BHP

Pytanie: Czy pracownik szkoły pełniący funkcję BHP-owca i pobierający za to wynagrodzenie może przeprowadzić odpłatnie szkolenie dla pracowników szkoły na umowę zlecenie?

Pracodawca określa rodzaj środki transportu podczas podróży służbowej nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel może otrzymać zwrot za wyjazd do szkoły tylko najtańszym środkiem transportu, np: autobusem PKS lub pociągiem 2 klasy? Co zrobić w sytuacji, gdy wraca w takich godzinach, w których kursuje tylko pociąg InterCity i nie ma innego tańszego? Czy również zwrot się należy? Jakie reguły obowiązują w takim przypadku?

Podczas zajęć prowadzonych przez osoby spoza szkoły nauczyciel musi nadzorować uczniów

Pytanie: W czasie lekcji prowadzony jest warsztat/prelekcja/lub podobna forma przez zaproszonego przez szkołę gościa, np. psychologa z poradni, specjalistę z ośrodka uzależnień, wreszcie strażnika miejskiego. Czy obecność nauczyciela w klasie w czasie prowadzenia takich zajęć przez zaproszoną osobę jest obowiązkowa? W naszej szkole powstała wątpliwość uzasadniana tym, że w obecności swoich nauczycieli uczniowie mogą się czuć skrępowani i ich aktywny udział w warsztatach nie jest możliwy. To samo pytanie dotyczy zajęć na basenie. Kto ponosi odpowiedzialność za uczniów w czasie zajęć? Instruktor czy nauczyciel, pod którego opieką uczniowie przyjechali na basen?

Odprawa dla księdza

Pytanie: Z jakiego paragrafu wydatków powinna być wypłacona odprawa dla księdza z powodu cofnięcia misji. Nauczyciel (ksiądz) wystąpił do biskupa o cofnięcie misji z powodu wyjazdu i taką zgodę otrzymał. Jednostka nasza nie jest w likwidacji ma do dyspozycji godziny religii w nowym roku szkolnym.

Nie ma z góry określonego terminu wykorzystania urlopu okolicznościowego

Pytanie: Czy są określone ramy czasowe w których można udzielić nauczycielowi urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci? Ile dni od dnia wydarzenia lub ile dni po wydarzeniu?