Katecheta nie zostanie wychowawcą klasy

Pytanie: Czy można powierzyć wychowawstwo klasy nauczycielowi religii? Jest to nauczyciel mianowany, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i nie jest osobą duchowną.

Dla ucznia zdolnego należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)

Nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zlikwidowały obowiązek dokumentowania pracy z uczniami zdolnymi − nie tworzy się już kart indywidualnych potrzeb uczniów i innych druków. Jednak nawet po zmianach dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym tworzy się IPET-y. Uczeń zdolny może mieć orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Za działania zespołu powołanego do pracy z nim odpowiada wychowawca.