Nauczycielom bibliotekarzom nie przydziela się dyżurów w czasie przerw

Pytanie: Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela bibliotekarza przedstawiła (ustnie) opinię prawnika mówiącą, że nie musi na tym stanowisku realizować godzin karcianych. Czy przy obecnym stanie prawnym nauczyciela bibliotekarza obowiązują godziny karciane? Czy może on pełnić dyżury w czasie przerw?

Na zastępstwo na lekcji WOS w pierwszej kolejności należy wyznaczyć nauczyciela tego samego przedmiotu

Pytanie: Dyrektor ma problem ze zorganizowaniem zastępstwa za często nieobecnego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Czy w tej sytuacji może przydzielić doraźne zastępstwa nauczycielowi historii, który nie ma studiów podyplomowych z WOS?

Legitymacje słuchaczy szkół dla dorosłych stempluje się tylko raz w roku

Pytanie: W szkołach dla dorosłych promocja odbywa się w cyklu semestralnym. W związku z tym legitymacje szkolne wydawane na druku MEN-I-50/2 są stemplowane pieczęcią urzędową 2 razy w roku szkolnym – na pierwszy semestr od 1 września do 31 marca (na druku legitymacji przekreślamy wrzesień a wpisujemy marzec), oraz na drugi semestr od 01 kwietnia do 30 września. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Jakie przepisy regulują kwestie legitymacji szkolnych w szkołach dla dorosłych?

Dyrektor nie zmniejszy wymiaru godzin religii, aby zorganizować etykę

Pytanie: Dyrektor ma w planie nauczania na religia/etyka do dyspozycji 2 godziny. Czy można przeznaczyć jedną z nich na prowadzenie religii, a drugą na zajęcia etyki w danej klasie?

Absolwent klasy maturalnej ma status ucznia do końca sierpnia

Pytanie: Licealiści kończą zajęcia dydaktyczne w kwietniu. Czy przestają być tym samym uczniami w ustalonym przez MEN dniu zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych (w bieżącym roku szkolnym będzie to 25 kwietnia), czy też  pozostają nimi do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia? Jeżeli tracą status ucznia w kwietniu, to czy należy im wpisywać do legitymacji ważność do kwietnia? Jeśli są jednak uczniami do września, to czy od maja do sierpnia można wystawiać im zaświadczenia, że są uczniami liceum?

Zmniejszenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w roku szkolnym 2014/2015

Akt nawiązujący stosunek pracy – umowa o pracę, akt mianowania – określa zakres podstawowych praw i obowiązków wynikających dla stron stosunku pracy. Sposób zatrudnienia nauczyciela determinuje w istotny możliwości i tryb wprowadzania modyfikacji w treści stosunku pracy. Zmiana warunków zatrudnienia, bez względu na rodzaj aktu nawiązującego stosunek pracy, wymaga zachowania formy pisemnej. Sprawdzamy, jak zgodnie z przepisami i najnowszym orzecznictwem sądów można zmniejszyć nauczycielowi wymiar godzin w przyszłym roku szkolnym.

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli w 2014 roku po zmianach w ustawie o systemie oświaty

W niektórych placówkach już w tegorocznej rekrutacji należy zastosować nowe kryteria. W innych przyjmując uczniów na rok szkolny 2014/2015 stosuje się przepisy przejściowe. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty nazywana „ustawą rekrutacyjną” ściśle określa zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli publicznych począwszy już od tego roku.

Zmiana podstawy programowej w klasach I–III

Resort edukacji chce zrezygnować z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien mieć uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Mają też przestać obowiązywać tak zwane pakiety edukacyjne.

Wniosek o edukację domową będzie można złożyć w każdym momencie roku szkolnego

Edukacja domowa jest popularna w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii, Portugalii, Chile, na Tajwanie, w Czechach i na Węgrzech. W Polsce na razie jest to zjawisko niszowe. Jednak ostatnio coraz więcej rodziców jest zainteresowanych taką formą kształcenia swoich dzieci. Teraz posłowie planują zmiany w ustawie o systemie oświaty, które mają ułatwić edukację domową.

Tylko placówki doskonalenia nauczycieli z akredytacją będą prowadzić kursy języków obcych

Obniżenie wieku rozpoczynania w przedszkolach i szkołach nauki języka obcego, skłoniło Ministerstwo Edukacji Narodowej do dalszego umożliwiania placówkom doskonalenia nauczycieli prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego. Poprowadzą jednak tylko placówki z akredytacją.