WYDANIE ONLINE

Reforma oświaty wniosła liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa, nowe wymagania. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie co powoduje, że w okresie przejściowym obowiązywać będą jeszcze niektóre dotychczasowe rozporządzenia oraz wejdą w życie nowe. Dyrektorzy szkół mają wyjątkowo trudne zadanie, bowiem muszą pogodzić „dwa światy”. Jedną z nowych regulacji jest nowa podstawa programowa. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej, harmonogramu wdrażania, bezpłatnych podręczników i materiałów dla uczniów oraz zadania dyrektora w związku z ze zmianami w tym zakresie.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zawiera ono wzory i terminy składania wniosków o udzielenie dotacji na podręczniki.

czytaj więcej »

Na najbliższy rok szkolny arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola publicznego musi być przygotowany według nowych przepisów. Choć wchodzą one w życie dopiero 1 września 2017 r., to zdaniem MEN muszą być stosowane już do arkuszy przygotowywanych na najbliższy rok szkolny.

czytaj więcej »

Warunkiem nawiązania stosunku pracy z kandydatem na nauczyciela jest legitymowanie się przez niego niekaralnością dyscyplinarną oraz karną. W jaki sposób udokumentować spełnienie tych wymogów, na kim spoczywa obowiązek wykazania ich spełnienia i kiedy należy to uczynić? O ile w zakresie niekaralności karnej nie przewidziano żadnych zmian w przepisach prawa, o tyle od 1 marca 2017 r. wprowadzona została złożona procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej. Opisujemy, jakie nowe obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły.

czytaj więcej »

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Wsparcie w tym zakresie powinno być udzielane nie tylko uczniom, ale również ich rodzicom oraz nauczycielom. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Odpowiada on również za efekty udzielanego wsparcia. Działania w tym zakresie powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań, które łączą cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.

czytaj więcej »

Ze względu na reformę oświaty, od nowego roku szkolnego do szkół stopniowo zostanie wprowadzana nowa podstawa programowa. Szczegółowo na temat nowej podstawy, zmian, nowych obowiązków i etapów wdrażania piszemy w tej aktualizacji w artykule: Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - zasady wdrażania. Ekspert zamieścił też do tekstu listy kontrolna z zadaniami dyrektora oraz nauczycieli. Kolejny etap to wdrażanie nowej podstawy oraz monitorowanie jej realizacji. W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej swoich przedmiotów, i w jaki sposób dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej przez nauczycieli? Czy szkoła może opracować swoje narzędzie, co powinno znaleźć się w arkuszach monitorowania?

czytaj więcej »

MEN publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Poza zmianami dostosowawczymi należy zwrócić uwagę na wprowadzenie obowiązku odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

czytaj więcej »

Obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8-letnich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych. Przepis ten ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r. W najbliższym roku szkolnym kontynuowane będą zadania z lat ubiegłych, ale wyznaczono dla szkół inne priorytety działania.

czytaj więcej »

Czy przy przydzieleniu godzin do dyspozycji dyrektora musi być spełniony warunek uczestnictwa wszystkich uczniów klasy (dotyczy arkusza na rok szk. 2017/2018 w szkole podstawowej)?

czytaj więcej »

Przeprowadzono zapytanie o cenę dotyczącą ubezpieczenia majątku szkoły. Wygrała firma z najniższą ceną - składka około 4000 zł. Składający ofertę podpisali, że zapoznali się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszą zastrzeżeń oraz zdobyli informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz że zawarte w zapytaniu ofertowym istotne postanowienia umowy zostały przez składających oferty zaakceptowane i zobowiązali się – w przypadku wybrania oferty – do zawarcia umowy. Składający ofertę spełnili warunki przesłane w zapytaniu ofertowym. Obecnie agent ubezpieczeniowy, który składał ofertę, żąda na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z 2002 r. (każdy obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej), wglądu w dokumentację ubezpieczeniową nie tylko z zapytania ofertowego, ale również chce sprawdzić zawarte polisy. Jaką dokumentację musimy udostępnić?

czytaj więcej »

Czy szkoła musi zgłosić monitoring do GiODO? W naszej szkole nie mamy powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, czy w związku z tym zwalnia to nas od opracowania np. „planów sprawdzeń”? Czy jeśli chcielibyśmy powołać ABI to musimy zapewnić etat, dodatkowe wynagrodzenie czy można zlecić np. informatykowi zadania realizowane przez ABI?

czytaj więcej »

Jakie konsekwencje ponosi placówka, jeżeli otrzyma niski poziom z ewaluacji problemowej? Czy kurator daje polecenie opracowania programu naprawczego w placówce niepublicznej?

czytaj więcej »

wiper-pixel