Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych przypada na 26 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podany w kalendarzu na rok szkolny 2014/2015 termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych jest ustalony prawidłowo.

Wpisy w księdze ewidencji po zweryfikowaniu danych od rodziców

Pytanie: W naszej gminie są dwa gimnazja. Rodzic na karcie zgłoszenia dziecka podał wyłącznie adres zamieszkania, przynależny do naszego obwodu, ale nie widnieje on na wykazie meldunkowym z gminy. Drugie gimnazjum zgłosiło nam, że ma ww. ucznia na wykazie otrzymanym z gminy i należy on do jego obwodu. Jednak z karty zgłoszenia ucznia do naszej szkoły wynikało, że należy on do naszego obwodu. Czy należy wpisać ucznia do księgi ewidencji dzieci?

Słuchacz pozaszkolnej formy kształcenia zawodowego nie jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej

Pytanie: Czy zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty słuchacza kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik organizacji reklamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego należy traktować jako ucznia szkoły ponadgimnazjalnej?

Przepisy nie wskazują, w jakich przypadkach uczeń klasy I–III może powtarzać klasę

Pytanie: Uczeń klasy I może być niepromowany w wyjątkowych wypadkach na wniosek rodziców lub wychowawcy (po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub rodziców – zależnie od wnioskodawcy). Jak w praktyce rozumieć te wyjątkowe przypadki?

Praca z dziennikiem elektronicznym wymaga posiadania podpisu elektronicznego

Pytanie: Czy archiwizacja dziennika elektronicznego zawsze łączy się z koniecznością elektronicznego podpisywania?

Plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wyników i wniosków z ewaluacji

Skuteczność ewaluacji wewnętrznej będzie zapewniona jedynie wtedy, gdy wszyscy nauczyciele poznają cele i zadania, którym służy, a dyrektor szkoły w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawi płynące z niej wnioski. Właściwie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna umożliwia stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – zadania dyrektora

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Szkoła powinna umożliwić im naukę w dostępnym dla nich zakresie, dążąc do usprawniania zaburzonych funkcji, rewalidacji i resocjalizacji oraz zapewnienia specjalistycznej pomocy i opieki.

Opłaty za posiłki ustala się w umowie z firmą cateringową lub w porozumieniu z organem prowadzącym

Pytanie: Dyrektor zespołu szkół na prośbę rodziców uczniów zawnioskował o możliwość zorganizowania obiadów w szkole. Próby wynajęcia pomieszczenia na dostosowanie i prowadzenie kuchni przez zainteresowaną osobę nie przyniosły rezultatu, w związku z tym dyrektor zawnioskował o wyrażenie zgody na wyłonienie firmy cateringowej. Czy dyrektor szkoły sam ustala wartość wytworzenia posiłków tzw. wsadu do kotła? Czy organ prowadzący ma wpływ na wysokość „wsadu do kotła”? Czy wartość „wsadu do kotła” musi być taka sama we wszystkich szkołach w gminie?

Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli

Mimo rezygnacji ze zmian w Karcie Nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza zmiany w innych aktach prawnych, które będą dotyczyły także statusu zawodowego nauczycieli podlegających Karcie. Jedna z nich przewiduje ograniczenie zastosowania tej ustawy wobec nauczycieli placówek doskonalenia.

Odroczenie obowiązku szkolnego tylko na podstawie opinii poradni

Nie ma możliwości odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą odroczenia w żadnym wypadku nie może być jedynie wniosek rodziców czy też zaświadczenie lekarskie.