Rada szkoły wspiera działalność placówki

Dobrze zorganizowana i sprawnie działająca rada szkoły może być sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz poprawy jakości pracy szkoły. Dyrektor może sprawniej kierować szkołą i lepiej realizować swoje zadania, poznając opinię rady szkoły w istotnych dla szkoły sprawach i uzyskując od niej wsparcie działalności statutowej szkoły. Występowanie rady w sprawach szkoły do organu prowadzącego, w porozumieniu z dyrektorem, wspomaga jego działania i czyni je skuteczniejszym.

Zmiany kadrowe przewidziane od początku roku szkolnego wymagają aktualizacji arkusza na dzień 1 września

Zmniejszenie liczby oddziałów, przejście pracownika na urlop macierzyński czy zdrowotny powodują zmiany kadrowe w szkole, a co za tym idzie – wymagają wprowadzenia poprawek w arkuszu organizacyjnym szkoły sporządzonym na koniec kwietnia. To, czy zatrudnić od nowego roku szkolnego dodatkowego nauczyciela, czy też przydzielić innym pracownikom godziny ponadwymiarowe, należy do decyzji dyrektora. Należy pamiętać, że każda taka zmiana wymaga zgody organu prowadzącego.

Zatrudnianie specjalistów z zewnątrz wymaga zawarcia odpowiedniej umowy

Specjaliści z zewnątrz zatrudniani do prowadzenia dodatkowych zajęć nie muszą być nauczycielami, wystarczy, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. W takiej sytuacji można z nimi zawrzeć umowę na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy. Jednak gdy prowadzenie takich zajęć powierza się nauczycielowi, konieczne jest zawarcie z nim umowy na zasadach przewidzianych w Karcie Nauczyciela.

Zwolnienie lekarskie pracownika trafi na skrzynkę pracodawcy

Informacja o zwolnieniu lekarskim pracownika trafi bezpośrednio do ZUS oraz drogą elektroniczną do pracodawcy – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W ten sposób do 2018 r. zniesione zostaną papierowe druki zwolnień.

Ustawa rodzinna dostosuje przepisy do nowych realiów rynku pracy

Zakaz dyskryminacji ze względu na pełnienie funkcji rodzicielskich, obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika-rodzica o ustalenie indywidualnego lub ruchomego rozkładu czasu pracy, możliwość dzielenia się urlopami rodzicielskimi nawet w przypadku, gdy drugi z rodziców nie jest pracownikiem to tylko kilka z propozycji Prezydenta, które znalazły się w ustawie rodzinnej. Większość zmian przewidzianych w projekcie miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Program "Bezpieczna+" zapewni środki na monitoring w szkołach

Wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz właściwego reagowania na niepożądane zdarzenia to cele rządowego programu „Bezpieczna+”. W ramach programu przewidziano także dodatkowe środki na monitoring w szkołach.