ZAKUP TABLETU Z DOTACJI NA PODRĘCZNIKI

Czy, w związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku), można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

WYDŁUŻENIE SEMESTRU W SZKOLE POLICEALNEJ

Jesteśmy szkołą policealną, pierwszy semestr był zaplanowany do 24 stycznia 2021 r. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, semestr ten zostanie skrócony o dwa tygodnie. Czy z tego powodu można go wydłużyć i jaką trzeba zastosować procedurę? Pierwotnie ferie zimowe w naszym województwie były zaplanowane od 1 do 14 lutego 2021 r.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY DLA UCZNIA Z AFAZJĄ

Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję przysługuje nauczyciel współorganizujący kształcenie?

OŚWIATA W CZASIE KORONAWIRUSA - PYTANIA DO EKSPERTA

Do redakcji poradnika napływa bardzo dużo pytań dotyczących pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli w czasie kształcenia na odległość oraz w związku z pandemią. Nasi eksperci odpowiadają!

Okres kwarantanny w świadectwie pracy

Czy okres kwarantanny wpisuje się do świadectwa pracy? Tak. Kwarantanna traktowana jest na równi z niezdolnością do pracy i za ten czas pracownik ma prawo świadczeń chorobowych. Okres ten jako okres nieskładkowy wyszczególniony jest na świadectwie pracy. 

Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

Ocena roczna a brak klasyfikacji w pierwszym półroczu

Uczennica została przyjęta do klasy VIII od drugiego półrocza. W poprzedniej szkole nie została sklasyfikowania z żadnych zajęć edukacyjnych na śródrocze (nie chodziła do szkoły). W obecnej szkole w czasie nauczania zdalnego uzyskała dobre i bardzo dobre oceny z bieżącego materiału. Czy przy ustalaniu oceny końcoworocznej uczennica powinna wykazać się wiedzą i umiejętnoścami z zakresu pierwszego półrocza?

Plan nadzoru pedagogicznego w czasie epidemii

Przepisy wprowadzone w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie nakazują dokonania zmian w planach nadzoru pedagogicznego dyrektorów, jednak istotna zmiana sposobu funkcjonowania szkół może powodować taką konieczność. W  jakim zakresie trzeba zrewidować plan nadzoru pedagogicznego?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe a kwarantanna nauczyciela

Nauczyciel jest nieobecny w związku z kwarantanną. Czy prowadzone przez niego zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego muszą być odrobione?

Dzień wolny od zajęć a zdalne nauczanie

Dyrektor szkoły ustalił dzień wolny od zajęć na 30 kwietnia 2020 r. Czy w obecnej sytuacji dzień ten oraz inne wyznaczone przez dyrektora, powinny być dniami wolnymi od nauki zdalnej?