Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

Ocena roczna a brak klasyfikacji w pierwszym półroczu

Uczennica została przyjęta do klasy VIII od drugiego półrocza. W poprzedniej szkole nie została sklasyfikowania z żadnych zajęć edukacyjnych na śródrocze (nie chodziła do szkoły). W obecnej szkole w czasie nauczania zdalnego uzyskała dobre i bardzo dobre oceny z bieżącego materiału. Czy przy ustalaniu oceny końcoworocznej uczennica powinna wykazać się wiedzą i umiejętnoścami z zakresu pierwszego półrocza?

Plan nadzoru pedagogicznego w czasie epidemii

Przepisy wprowadzone w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie nakazują dokonania zmian w planach nadzoru pedagogicznego dyrektorów, jednak istotna zmiana sposobu funkcjonowania szkół może powodować taką konieczność. W  jakim zakresie trzeba zrewidować plan nadzoru pedagogicznego?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe a kwarantanna nauczyciela

Nauczyciel jest nieobecny w związku z kwarantanną. Czy prowadzone przez niego zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego muszą być odrobione?

Dzień wolny od zajęć a zdalne nauczanie

Dyrektor szkoły ustalił dzień wolny od zajęć na 30 kwietnia 2020 r. Czy w obecnej sytuacji dzień ten oraz inne wyznaczone przez dyrektora, powinny być dniami wolnymi od nauki zdalnej? 

Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego

Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

Lista obecności na posiedzeniu rady pedagogicznej

Czy na liście obecności rady pedagogicznej powinny znaleźć się imiona i nazwiska wszystkich jej członków?

KORONAWIRUS W SZKOLE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – 14 PROBLEMÓW

Eksperci odpowiadają na pytania i problemy związane z kształceniem na odległość, wypłatą wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Zapoznaj się z ważnymi wskazówkami! Zapraszamy też do zadawania swoich pytań!

Rada pedagogiczna w okresie zawieszenia

Czy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej?

Wychowawstwo w dwóch klasach

Czy nauczyciel może być wychowawcą w jednej szkole w dwóch klasach?